SEMINARSKI MATURSKI I DIPLOMSKI RADOVI

seminarski
Pitanja i Odgovori:
Kako do gotovih radova!
Izrada novih radova!

Kontakt:
[email protected] +381611100105 (SMS, Viber, WhatsApp)

Bavimo se izradom materijala (seminarski, maturski, maturalni, diplomski, master i magistarski radovi) po Vašoj želji. Okupili smo ozbiljan i dokazan tim saradnika usavršen za izradu radova iz: ekonomije, bankarstvo, istorija, geografija, informacioni sistemi, računarske mreže, hardver, inteligencija, turizam, menadžment, fizika, informatika, biologija .  Gotovi radovi ovde...
Da li ste zadovoljni kvalitetom i brzinom naše usluge?
 
Spisak svih radova PDF Štampa

Analiza  poslovanja preduzeća

Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa

Racun uspeha

Min holding a.d. mont-niš

Timski  rad

Pojam i sadrzina bilansa uspjeha

Bankarstvo

Diplomski rad-devizni i dinarski kurs

Diplomski-centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici

Diplomski-pojam novca i inflacija

Diplomski-uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u srbiji

Kapital banke

Karakteristike i vrste finansijskih sistema

Likvidnost banaka

Mobilno bankarstvo

Razvoj finansijskih tr?išta u uslovima tranzicije

Sve o bankama(130 strana)

Valutni rizik

Akreditivi

Bankarski krediti

Banke

Elektronski novac

Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema

Pojam inflacije

Svetska banka

Upravljanje poslovanjem banaka

Znacaj primene bankarskih principa

Bankarski agregati

Finansijski potencijal poslovnog bankarstva

Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje

Novac kao specifična roba banaka

Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

Savremene tehnologije u bankarstvu

Baze podataka

Baze podataka i dijagram stanja- veze

Postgresql

Berzansko poslovanje

Finansijski instrumenti novčanog tržišta

Berze

Pojam i vrste berze

Biologija

Krvne celije

Carinski sistem i politika

Instituti carinskog sistema

Medjunarodna trgovina kao faktor razvoj1

Ekonomija

Globalizacija (6 različitih radova)

Privatizacija  i tranzicija (10 različitih radova)

Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja

Uticaj globailizacije na bankarstvo

Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu

Ekonomske skole

Ekonomski sistem i njegova struktura

Investicije

Kapital

Kreditiranje stanovnistva

Odlucivanje

Pojam i funkcije centralne banke

Preduzece

Proces globalizacije svetske privrede

Tranzicija kao tekući proces koji se dešava danas sa imlikacijama sutra

Regionalna_ekonomija

Ekonomika preduzeća

Angazovanje sredstava

Ekonomski principi i reprodukcije

Elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju

Fixni troskovi

Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje

Proporcionalni troskovi

Trosenje elemenata kao oblik ulaganja

Troskovi

Utrosci

Vertikalna funkcija

Profit

Organizovawe globalnih organizacija

Planirawe globalnih organizacija

Trening i edukacija globalno menadzersa

Vodjenje

Međunarodno kretanje dugoročnog kapitala

Ekonomska moc globalnih organizacija

Ekonomski sistem i njegova struktura

Ograničejna za strana direktna ulaganja

Elektronsko poslovanje

Elektronskobankarstvo( 6 primerka)

Internet i web kao infrastruktura elektronske trgovine

Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja

Marketing u elektronskoj trgovini

Miksoft agent

Aukcije na webu (2 primerka)

Bankarstvo na internetu

Biznis to biznis (posao - posao)model elektronske trovine

Elektronski  novac

Elektronsko poslovanje(5 primerka)

Elektronsko poslovanje u trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana

Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema

Kriptografske osnove elektronske trgovine

Mcommercem2e

Novac budućnosti

Od menadzmenta znanja do cko-a

Platne kartice

Pojam i karakteristike elektronske trgovine

Prikaz poslovanja centra za bonitet

Uloga internet marketinga svetske trgovine

Definisawe elektronskog poslovawa

E-learning

Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji

Savremene informaticke tehnologije

Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini

Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama

Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja

Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menad?ment internacionalne trgovine

Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine

Etika

Eticke norme i pravila prof. ponasanja

Diplomski iz etike-etičke dileme u “cyberspace”-u

Moral kao drustvena pojava x2

Pojmovno odredjenje etike

Poreklo i osnov morala

Ideja demokratije i antidemokratska licnost

Kultura

Licnost i radni moral

Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina

Motivacija

Menad?erska etika

Motivacija za rad i radni moral

Pojam licnosti i morala

Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke

Pojmovi etike i morala

Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu

Podela poslovne kulture

Poreklo i osnov morala

Poslovna etika

Poslovna etika-opšti pristup

Socioloski pojam  morala x3

Uticaj ekonomskih procesa na moral

Uticaj svojine na moral

Pojam  morala

Filozofski fakultet

Romantizam

Mogucnost primene nastavnih listica

Odrastao covek u procesu ucenja

Prikaz knjige antona semjonovica

Skolske pedagogije

Teorije vaspitanja

Konbinovanje razreda

Finansije

Bud?et

Diplomski -lokalna samouprava blace

Globalizacija

Kamatna politika banaka

Pojam finansijskih trzista

Pojam i f-ja centralne banke

Pojam i funkcije centralne banke

Strategija portfolija obveznica

Strategije za uspesno poslovanje banaka

Geografija

Jezera

Obale

Marketing turisticke agencije

Hotelijerstvo

Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima

Hotel jezero

Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela jezera

Tutp ”kopaonik” ad blace

Informacioni  sistemi

Informacioni sistem u elektrosumadiji

Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji guess-a

Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

Ugovor sa kupcima

Informacioni sistemi u bankarstvu

Elektonski platni promet x2

On line placanje

Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

Sigurnost i tajnost podataka

Informatika

Alkatel 1000 e 10

Dijagram aktivnosti

Dijagram sekvenci

Diplomski  mrezni sloj

Diplomski-pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a

Karakteristike sistema datoteka

Fontovi

Grafikoni i stampanje dokumenata u excel-u

Internet

Izrada nastavka na optickom kablu

Kompjuterska grafika

Linux x2

Organizacija memorije

Pokretni zarez

Pristup internetu preko satelita

Programiranje – pascal

Rad na internetu

Virusi x10

Bezicne mreze

Edukaciono okru?enje zasnovano na web-u

Elektronska posta

Elektronsko poslovanje

Formule i funkcije u excelu

Funkcionisanje ethernet

Hardver

Instaliranje windowsa

Internet1

Internet marketing

Internet servisi x2

Jezgra o.s.-a

Klase i paketi

Karakteristike www

Konfiguracija modema

Kriptografija

Maticna ploca x3

Međunarodne organizacije za standardizaciju

Mikroprocesor

Mrezna kartica

Memorija

Osi modeli

Operativni sistem računara

Opisivanje sistema

Pptp na tcp ip mrezama

Princip digitalizacije signala

Projektovanje i.s.

Racunarske mreze x 4

Racunarske mreze i mrezni servisi

Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje

Razvoj mikriprocesora

Razvoj web aplikacija pomoću opensource rešenja

Rutiranje ip paketa

Semanticke_mreze

Slojeviti referentni modeli

Sloj prezentacije

Sloj sesije i sloj prezentacije

Sloj veze podataka

Slojeviti referentni modeli

Transportni sloj

Topollogija mreze x 3

Uml

Uml - ponasanje objekta

Unicode

Video  kartice x2

Watermark

Windowsxp x2

Zaatita web aplikacija na apache web serveru

Zvucne kartice x2

Razvoj   i   princip  rada   grafičkih kartica

Simbolicki jezik programiranja

Internet  bankarstvo

Digitalno bankarstvo u poljskoj

Mobilno bankarstvo

Likvidnost banke

Internet ekonomija

Oraclecorporation e-business e-valuator

Istorija

Fasizam x2

Sparta

Rene magrit

Komercijalno i carinsko poznavanje robe

Alkoho pica

Ambalaza

Belančevine

Energetika

Nafta

Sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom

Vitamini

Zitarice

Zlato

Kontrola i revizija

Pojam i nacela kontrole

Kultura ponasanja

Civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture

Masovna kultura i masovna komunikacija

Pojam i pojava kulture x2

Stavovi prema radu i motivaciji

Evropska  kultura

Evropska kultura

Masovna kultura

Oblici i vrste kulture

Podela poslovne kulture

Pojam socijalizacije

Saradnja vaspitaca, roditelja

Istorija i teorija kulture u učenju

Institicionalizacija kulture

Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu

Kuvarstvo

Podvarak

Ruska salata

Dorucak

Hladna predjela

Marketing

Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje

Selekcija i izbor inostranih trzista

Uloga internet marketinga

Vrste internet prodaje

Cena kao insrument marketing miksa

Uloga internet  metketinga svetske trgovine

Uloga internet marketinga u rastu svetske trgovine

Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks

Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123

Vrste internet kupovine x2

Internet marketing x3

Istrazivanjetrzista

Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača

Marketing komuniciranje

Marketing mix

Marketinski informacioni sistem

Nereo_topics for discussion

Osnova medunarodnog marketinga

Planiranje marketinga

Marketing istraživanje

Transferne i profitne cene

Matematika

Primenjena analiza

Medicina

Poprecni i kosi polozaj ploda

Acidobazni disbalans

Uloga tableta u terapiji

Medjunarodna spedicija

Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)

Međunarodna špedicija

Medjunarodni biznis

Faktori razvoja spoljne trgovine

Pojam i značaj spoljne trgovine x2

Spoljnotrgovinski sistemi i politike x2

Medjunarodni platni promet

Međunarodni platni promet sa savremenim međunarodnim karakteristikama

Učešće mjenica u međunarodnom platnom prometu

Diplomski rad. medjunarodni platni promet menice

Medjunarodni platni promet

Menadzment

Diplomski-planiranje kao osnova menad?menta kvaliteta

Diplomski-ličnost menadžera i individualne razlike u organizacionom ponašanju

Pojaam menadzmenta x5

Strategijski menadzment  x10

Ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrede x13

Proces planiranja u  proizvodnim organizacijama srbije x6

Uloga i znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca

Upravljanje ljudskim resursima

Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije x5

Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7

Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u srbiji

Analiza okruzenja

Dimenzije organizacione strukture

Menad?ment informacionih sistema u praksi

Mena?dment-odlucivanje

Merenje uspesnosti preduzeca

Menadzment i stranke u scg

Organizacija elemenata org.strukture

Organizaciona dinamika

Organizaciona kultura

Organizaciona struktura x2

Osnovi organizacije

Planiranje preduzeca

Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola

Proces organizovanja u organizacijama scg x3

Ljudski resursi u srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje

Struktura organizacije

Teorije organizacije

Uvod mrnadzment i stranke u scg

Vizija, misija, ciljevi, strategija

Vrste organizacija

Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u scg

Menadzment proizvodnje

Mala i srednja preduzeca x8

Principi menad?menta proizvodnje

Proces organizovanja

Proces sistem

Straategije misp

Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca

Menadzment proizvodnje – moderan koncept upravljanja

Modeli menad?menta proizvodnje

Preteča modernog menad?menta

Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina

Povezivanje malih i srednjih preduzeca

?ivotni ciklus preduzeća

Svojinska i upravljačka transformacija društvenih preduzeća

Monetarne i javne finansije

Istorijski razvoj novca

Multimedija

Muzikalnost i prijemni ispit

Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa

Naplata javnih prihoda

Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda

Pojam i priroda javnih prihoda

Javni prihod

Organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda

Neuronske mreze

Neuronske mreze x4

Neuro fazi kontroleri

Doba znanja

Objektno orijentisano programiranje

Softverski inzenjering

Objektna metodologija

Principi oop

Objektno modelovanje

Operativni sistemi

Os-memorija i io

Os-real-time kernel-

Posix

Sta je vmware

Osiguranje

Neto premija

Osiguranje zivota

Osiguranje ?ivota u srbiji

Osiguravajuće kompanije

Osnove penzijskog osiguranja

Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja

Pojam i značaj reosiguranja

Pulovi za osiguranje i reosiguranje

Rizik

Tri?ište osiguranja imovine u srbiji

Bruto premija x3

Osnovi prava

Testament

Nasledjivanje

Nasledstvo

Ugovor o do?ivotnom izdr?avanju

Paralelno  inzenjerstvo

Definisanje modela

Doba znanja

Uml - ponasanje objekata

Interakcija objekata

Poreski sistem i politika

Slobodne zone

Siva ekonomija i izbegavanje plaćanja poreza u svetu i kod nas

Carine

Carinski delikti

Carinski postupak

Carinjenjee robe

Diplomski-poreski podsticaj

Instituti carinskog sistema x2

Pdv

Postanski saobracaj

Carinski delikti x2

Carinski sistem u republici srbiji

Carinjenje robe x6

Drumski saobracaj

-pregled carinskog poslovanja x4

Obracunavanje i naplata carine

Pojam carinske tarife

Pojam i vrste carina

Poreska uprava

Porezi i uprava

Carinski upravni postupak

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Takse

Vrste carina

Carinski dug

Medjunarodna carinska saradnja na suzbijanju krijumčarenja

Organizacije i uprava carina

Pojam carinske tarife

Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju

Zakon o poreskom postupku u poreskoj administraciji

Privredno pravo – odnosno pravo samo stoji

Kupoprodajni ugovor x2

Subjekti stvarnog prava

Becka_konvencija

Poslovna administracija i protokol

Dionicko drustvo kompanijsko pravo

Pojam i predmet medjunarodnog poslovnog (privrednog)  prava

Pojam obligacionog prava

Pojmovi dr?ave i prava

Poslovno pravo prema knjizi

Povezanadrustva

Privredno pravo

Stvarna prava

Subjekti prava

Subjekti stvarnog prava

Trgovacko pravo

Ugovor o gradjenju

Ugovori

Ugovori u poslovnom pravu

Ugovorozastupanju

Uvodupravo

Vazdusni prevoz

Zalbe-upravno pravo

Proizvodnja

Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta

Projektovanje is

Case alati

Dijagram stanja

Projektiranje informacionih sistema x3

Psihologija

Detinjstvo

Motivacija

Pamcenje i zaboravljanje

Pojam i vrste ucenja

Prava i potrebe deteta

Psihologija i menadzment

Testovi znanja

Dirken

Emocije x3

Inteligencija

Licnost

Pamcenje i zaboravljanje

Pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti

Pojam i vrste testova

Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja

Porodicna struktura drustva

Snovi

Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj zapadnoj evropi

Tela su nekako uvek sa nama

Znacaj emocija za mentalno zdravlje

Ucenje

Racunovodstvo

Pojam računovodstva

Reinzinjering

Bpr

Fabrika delises

Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu vegafruit

Reinzinjering

Saobracajna

Transportni sistemi u funkciji logističkih transportnih usluga u robnom saobraćaju

Strategijski menad?ment u proizvodnji i saobraćaju

Ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj

4. upravljanje,razvoj i savremeni koncepti upravljanja u javnom sektoru

5. uva?avanje potrebe potrošača

Savremene informacione tehnologije

Savremene informaticke tehnologije

Sociologija

Istorijski razvoj porodice kao društvene institucije

Brak i porodica

Drustveno ekonomska kriza i alkohol

Istorijski razvoj religije x8

Narkomanija x7

Porodica i njene osnovne funkcjie

Alkoholizam

Religija x5

Sociologija morala

Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala

Bozicni obicaji

Covecanstvo

Droga u školskoj klupi

Drustvene grupe

Drustveni polozaj vanbracne zajednice

Istorija i druge drustvene nauke

Istorijski razvoj religije

Jevrejstvo

Kmetovi

Licnost i drustvo

Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije

Odnos sociologije i drugih drustvenih nauka

Omladina kao društvena zagonetka

Pojam i podela drustvenih pojava

Pojam i vrste drustvenih grupa x5

Pojam i vrste naucnih zakona

Pojam porodice

Pojam, predmet i zadaci sociologije

Pojam i podela nauke

Pojam klase i elite

Politicke partije

Porodica i njene funkcije x7

Prevencija alkoholizma u porodici

Sekte x3

Sociologija i druge drustvene nauke

Uticaji ?ivotne i radne sredine na zdravlje

Metodologija

Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj zapadnoj evropi

Spedicija

Pojam spedicije

Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom

Distributer

Srednja skola

Analiza masti i ulja

Transoformatori

.barijum(ba)

Namirnice biljnog porekla

Cokolada

Korespodencija

Muzikalnost i prijemni ispit

Statistika

Deskriptivne mere

Kvantitativne metode

3.pojam, predmet i značaj statistike preduzeća

4. studija izvodljivosti za scg

5.trendovi

6. pojam zivotnog standarda

Turizam

Diplomski rad- poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja

Biseri (hoteli) nacionalnog parka “kopaonik”

Kopaonik x2

4.struktura i organizacija rada u turističkoj agenciji lasen-tours u vranju

Upravljanje kvalitetom

Diplomski-upravljanje kvalitetom u proizvodnji kroz upravljanje materijalom

Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina

Upravljanje ljudskim resursima

Menadzment ljudskih resursa

2.tehnologija i ljudski resursi

3. osobine lidera u pogledu kvaliteta rada

Upravljanje preduzetnistvom

1.uticaj marketing strategije,finansiranja informisanosti na    preduzetništvo

Biznis plan

Modeli finansiranja

Osnovne karakteristike preduzetništva

Osnovni elementi preduzetnickog procesa

Osnovni oblici organizovanja preduzeca u scg

Programiranje materijalnih resursa

Informacioni sistem

Preduzetništvo i inovativnost

Proces organizovanja

Finansijsko trziste

Teorija firme

Forme vlasnistva

Preduzetnik i preduzetnicki proces

Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi

Preduzetnistvo i finansijsko trziste

17.izvori finansiranja poslovanja preduzeća

Upravljanje proizvodnjom

''odlučivanje u proizvodnji u svim nivoima menadžmenta

Planiranje i stratesko planiranje

Strategija primene ict u zdravstvu

Upravljanje promenama

Korporativna kultura

Organizacija koja uci

Organizcija koja uci kao osnova buduceg razvoja

Ovlascenje

Promene

Reinzenjer - prelazak sa industrijskog na informaticki

Reinzinjering

Transofrmacija,promene i buducnost

Ljudska strana reinzenjeringa

Vodjenje promena i uticaj na transformaciju

Ovlašćenje zaposlenih za široku akciju

Upravljanje razvojem

Tehnolski razvoj

Kapital kao faktor razvoja

Teorije privrednog razvoja

Upravljanje znanjem

Procena i merenje intelektualnog kapitala

Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine

3.menadžment znanja

4. upravljanje intelektualnim kapitalom

5. upravljanje znanjem

6.vrste pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja

7. timsko ucenje

8. upravljanje znanjem u obazovanju

9. upravljanje znanjem u zdravstvenim ustanovama

10. sistemi menadžmenta znanja u praksi

Upravno pravo

Kontrola uprave

Nacela upravnog postupka

Upravni akti

Izvori upravnog prava

Izvrsni postupak

Stvarna prava

Subjekti prava

Subjekti stvarnog prava

Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda

Takse

Vestacka inteligencija

Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara

Logichki agenti

Donosenje jednostavnih odluka

Planiranje

Pojacano ucenje

Reprezentacija znanja

Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci

Učenje na osnovu opervacija

9.znanje u ucenju

Diplomski radovi

Mogući pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja

Be?ične računarske mre?e

Ip rutiranje

Pojam i uloga menad?menta ljudskih resursa u privrednom rastu dr?ave

Vođenje i vođa u političkim organizacijama srbije

Obuka i razvoj karijere zaposlenih

Pojam menadzmenta

Realizacije strategije projektnim pristupom

Slojeviti referentni modeli

-snmp – protokol za upravljanje računarsom mre?om

Specifičnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru opštine ‘blace’

Strateski menadzment

Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji

Magistarski rad upravljanje razvojem

-vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u sicg

Ladp

Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala

Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju

Upravljanje proizvodnjom

Diplomski-carinski preferencijali,carinski kontigenti  i carinski dug kao deo carinskog sistema i politike republike srbije

Maturski radovi

Akumulatori i popravka

Berba  gro

Crnogorsko primorje

Geografije

Hidraulična instalacija

Mesovita i duga rezidba

Pasterisano i marinirano povrce

R o j a t s k a     k o r d u n i c a

Siolvoz kordunica - mesovita i duga rezidba

P1 : novo

Menandzment- upravljanje događajima-11

Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije-21

Devizni_kurs-14

Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski

Ljudska i gradjanska prava-17

Biomehanicka analiza i osnovi obuke u alpskom skijanju-19

Ulazni uređaji racunara-18

Ekonomija-zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta-10

Tehnologija rukovanja teretom-19

Stratesko planiranje zdravstvenih usluga

Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19

Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16

Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17

Kina-maturski-geografija-17

Ričard ii i seljački ustanak-istorija-12

Primjena ekspertnog sustava pri određivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedinačnoj proizvodnji-20

Polinomi-maturski-matematika-16

Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19

Sudbina_knjige_u_vremenu_digitalizacije-diplomski

Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16

Evropska unija-geografija

Globalizacija sem

Srednjovjekovna bosna-istorija-13

Geneticki inzenjering-biologija-16

Metode ispitivanja u sociologiji-15

Logaritamska funkcija matematika-22

Inflacija i  deflacija-diplomski- ekonomije

Elektronskoposlovanje5

Elektronskoposlovanje4

Elektronskoposlovanje8

Elektronskoposlovanje7

Postindustrijsko drustvo-15

Usluzno drustvo-10

Virtuelna trzista-ekonokija-11

Akcenat i ton glasa-poslovne komunikacije-25

Programiranje u matlabu-diplomski

Teorija evolucije-biologija-10

Genetski algoritni-meko racunarstvo-22

Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16

Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16

Investicioni fondovi-8

Evropska centralna banka-ekonomija-11

Analiza preduzeca-34

Organizacija prevencije industrijskih akcidenata-12

1ugovor o nabavi i narudzba

Jevrejstvo sociologija-12

Finansijsko planiranje-23

Izrada web sajta-maturski-informatika-22

Psihologija ponasanja potrosaca-8

Tehnicka_organizacija_osiguranja-osnove finansija-22

Direktne strane investicije-10

Dugorocno kreditiranje-26

Marketing u sportu-17

Lasersko secenje-19

Predlog promena u preduzecu gavric co-17

Samostalna izrada biznis plana-17

Menad?ment specijalizovanih hotela-menandzment-23

Transport kvarljive robe-13

Značaj analitičke psihologije-13

Kombinovano osiguranje motornih vozila-23

Razvoj racunara-diplomski-informatika

Poslovanje-15

Čišćenje sistema-maturski-informatika-19

Internet markteting-13

Obveznice-finansijski menandzment-32

Domasna rabota

Demokratsko uređenje u atini-maturski-istorija-23

Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11

Sinteza i obrada proteina-biologija-28

Menadzmentusportu-34

Predpristupni fondovi eu novim clanicama-13

Korupcija-12

Internet marketing plan- rakija-17

Graficka_kartica-informatika-maturski-22

Istorijat i motivi nastanka korporacije-12

Porez-diplomski-52

Sistemi podrske odlucivanja-22

Elektronsko bankarstvo

Marksova misao-osnovi ekonomije-16

Sparta-12

Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja2-18

Novac i bankarstvo-80

Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14

Lan mre?e-12

Akcionarsko drustvo i privatizacija-11

Kyokushinkai karate-diplomski

Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13

Krvne celije-biologija-26

Higijena i ekologija-18

Banke i bankarski krediti-16

Cadcam sustavi - senzori temperature

Ugovor o prodaji-15

Sociloške teorije prava-sociologija prava-16

Crne rupe-maturski-32

Binarno prevodjenje-8

Javni sektor-diplomski rad

Photoshop-maturski-21

Plan sajta-25

Internet marketing program-33

100.internet marketing plan turisticke agencije-17

101.tehnicka_organizacija_osiguranja-22

102organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41

103organizacija preduzeća-33

104analiz programa proizvodnje u 3. oktobru-novo milosevo-26

105.devizno trziste-5

106.elektrotehnika-31

107.tjelesne tečnosti krv i limfa-maturski-24

108.prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16

109.uvod u upravljacko racunovodstvo-19

110.nasledne bolesti-maturski-19

111.hartije od vrednosti-21

112.zvuk_na_racunaru-16

113.izabrana poglavlja iz fizike - boyle-mariotteov zakon - vlado petrović-20

114.modemi-informatika-22

115.informacioni sistem odeljenja bolnice “uho grlo nos”-diplomski-55

----------------------------------

P2: novo

Međunarodno kretanje kapitala i međunarodne finansijske organizacije

Inflacione strategije

Tranzistori sa efektom polja

Sigurnost kompjuterskih sistema

Hidraulicni sistem traktora mtz 80

Studija slučaja „crvenka“

Prokleta avlija seminarski

Prakticna primena bank. poslovanja

Drstveni aspekti terorizma.doc seminarski rad

Razvoj savremenog bankarstva

Centralna banka italija

Selo kao turisticki motiv

Tr?ište tankerkog brodskog prostora

Oktobarska revolucija-rusija

Punjač aa baterija

Voip (voice over internet protocol)

Marketing komuniciranja -interne komunikacije kako deo odnosa sa javnoscu

Revizija u savremenim uslovima poslovanja

Seminarski osnove finansija

Pojmovno određivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja zamisli i sistema međunarodne bezbednosti

Obaveštajno – bezbedonosni sistem republike slovenije

Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

Ničeova kritika hrišćanstva

Poljoprivredna škola-špargle sa sosom vinegret

Uml

Bilansi

Seminarski  gotov   bilans

Finansijska_tr?išta-seminarski_rad

Prijenosni sustavi i kanali

Uticaj novih tehnologija na zaposlenost zapošljavanje

Od kreativnosti do porodičnog biznisa

Virusi

Savremeni komunikacijski sistemi1

Ulaz-izlaz-assembler

Poslovanje ugostiteljskih i turističkih organizacija

Kompjuterski kriminal

Biogeografija

Ugljenik

Diplomski rad-funkcija pricanja u metodici razvoja govora

Diplomski rad-metodički pristup obradi basne u radu sa predškolskom decom

Hamurabijev zakonik

Stres i prevencija stresa

Posledice modernosti - enntoni gidens

Seminarski - raspon menad?menta

Teorija troskova i teorija ponude

Seminarski operativni menadzment

Biznis plan bambi

Kablovski internet

Menad?ment_dogadjaja_dtd

Opadanje americke moci

Drevni egipat,mit i istorija

Diplomski-koncept regionalne drzave u spaniji

Pretpristupni fondovi eu

Seminarski iz sociologije-n a c i j a

Solowljev model i presječni pregled dr?ava sa njihovim razlikama u primanjima

Trgovina dionicama

Osnove interneta

Internet servisi

Internet2

Elektronsko poslovanje ii

Verbalna komunikacija

Liderstvo

Poremećaji identiteta u adolescenciji

Proizvodne mogućnosti zemlje

Celijske organele

Srpska vojska na solunskom frontu

Vista

Industrijska revolucija

Informacioni_sistemi

Ekspertni_sistemi_(1)

Vrednosni papiri

B2c (business-to-consumer)  model poslovanja

Znacaj neformalne komunikacije-sem

Struktura svjetske industrije i podjela

Hard disk

Izrada web stranice

Baze podataka-robno poslovanje

Primitivna kultura frejzerovo tumacenje magije

Islam

Analogni i digitalni signali-diplomski   rad

Internet

E-trgovina

Analiza četri faze modela procesa revizije

Podizanje tehnicko tehnoloskog nivoa u atb severu

Naftni derivati

Terotehnologija

Odnosi s javnoscu

Prirodni i vestacki izvori zagadjenja

Alkoholizam kao problem porodice i drustva

Liberalizam i globalizacija1

Osnovne ideje i problemi liberalizma

Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama

Maturalni rad azijski tigrovi

Diferencijalne jednacine-diplomski rad

Seminarski iz anatomije-traumatske povrede stopala

Tolerancije frekvencija

Komparativna analiza raznih postupaka ometanja sistema prenosa sa frekvencijskim skakanjem

Tolerancije frekvencija

Logistika u osiguranju

Finansijska trzista centralna banka

Bankarski menadzment

Otkrivanje i rad sa darovitim ucenima u razrednoj nastavi likovne kulture

Seminarski iz medjunarodne ekonomije

Historiski razvoj menad?menta

Ishrana starih ljudi

Buducnost mikroprocesora i racunara

Ljudski resursi

Procedure osnivanja firme-diplomski

Tacka pokrica

Soc. strategija blagostanja - eko. soc. penzijsko. i zdravstveno. osiguranje

Krivicno pravna zastita dece i maloletnika

Akcionarsko društvo

Korištenje it u sticanju konkurentskih prednosti ii

Metodi i modeli kontrole u organizaciji

Investicije

Etika i moral

Seminarski rad - menadzment informacioni sistemi

Operativni menadzment -ekosistem i ekomenadzment

Upravljanje kvalitetom

Strategijski menadzment

Prirodna bogatstva vrnjacke banje

Savremeni privredni sistem

Marketing usluga

Maturski-geografski prikaz egipta

Istorijski razvoj skijanja

Tr?išne strukture

Seminarski rad-poduzetničke strategije i taktike

Medjunarodno pravo-diplomatski zastupnici

Internet marketing

Poslovni kodeks

Internet3

Seminarski radi iz marketing - strategije marketinga i segmentacija trzista

Seminarski rad iz organizacije - sektor operativne pripreme

Seminarski - rad sa cirkularnom postom

Matrice

Bankarski poslovi

Konvertibilnost valuta

Mikroracunari

Uticaj novca na proizvodnju i cijene

Penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije

Henry morgan - the king of buccaneers

Vodonik

Seminarski rad nacionalni park fruska gora – turizam

Seminarski,tranzicija i privatizacija u srbiji

Upravljanje proizvodnjom

Solunska ofanziva

Pojam akcije

Banke

Krediti mmf i svetske banke

Radno pravo

Krvne grupe -  sredjeno

Informacije za marketing odluke

Istorija i razvoj interneta

Sigurnost u drumskom saobracaju

Monarhija

Powerpoint prezentacija fudbalskog kluba partizan

Nadezda petrovic

Tr?ište kapitala i berze

Despot stefan lazarevic

Velike trgovinske berze u svetu

Vitamin c- hemijska i mikrobiloška

Eurocontrol (evrokontrola) – izvestavanje

Mrezni protokoli za multimedijalne usluge

Primena 3g sistema

Stvaranje političkog brenda multimedijalnim komuniciranjem

Seminarski rad iz preduzetnistva

Cisc & risc arhitekture

Kompjuterski virusi

Novac

Ekonomski zakoni

Porodica i brak

Stres u procesu rada

Informacioni sistemi i baze podataka - access primjena i primjer

Poslovna etika

Organizacija proizvodnje

Usb1

Usb2

Timski rad 1

Timskirad

Trziste kapitala

3givan

Izvori kapitala u preduzeću

Menad?er inovator

Poslovanje hotel  „merkur“ v.banja

Automatizacija procesa

Proračun stabilnosti regulacijskog kola

Krivicno delo i osnovi koji iskljucuju  od krivicnog dela

Dokumenta koja prate robu

Seminarski rad marketing

Sociologija-kultura-nastanak i razvoj

Uređivanje zaštite ?ivotne sredine

Eutanazija

Usb

Maturski rad iz racunarskih mreza

Marketing mix

Misljenje

Misljenje

Metode tehnoloskog  predvidjanja

Budizam

Cena kao instrument marketing mixa

Firenze

Hartije od vrednosti i..

Akcionarsko drustvo

Ethernet

Iptv

Revizija

Definisanje monopola

Abs banka

Estetika-popart

Coca cola &

Strateg plan i pol sred za rad

Assembler

Arhitektura računara

Racunovodstvo

Seminarski rad ugovor o građenju

Sem-bk-bankarski poslovi

Kulturna blaga belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture

Seminarski, niče

Web dizajn

Pojam hov

Seminarski_iz_etike

Menadzment ljudskihresursa u uslovima globalizacije

Menadzment ljudskih resursa u bankarstvu

Planiranje ljudskih resursa u sportu

Selekcija kadrova

Djuzepe verdi

Analiza motivacione strukture zaposleni. - sem.rad

Matica srpska - istorijat, rad, organizacija

Pomocni programi

Finansijske institucije i tr?išta

Seminarski rad coca cola

Poslovna etika

Rizik

Analiza finansijske situacije preduzeća

Sociologijska motrišta hipi (hippie) generacije

Cajevi u medicini-diplomski

Religija-10

Seminarski-lokalna samouprava

Ekonomika preduzeca

Način adresiranja mikroprocesora intel 8086

Neuroze

Osmansko carstvo

Berza i berzanski posrednici

Proteini

Komunikmreze

Racunarskekomunikacije

Osnivanje privrednog subjekta

Matuski - josip broz tito

Berzansko i bankarsko poslovanje

Ulazno izlazne jedinice kod kompjutera

Metodologija ekonomske nauke

Metod ekonomije

Mehanizmi nasledjivanja

Imunost, transplatacije kod ljudi

Ekonomika

Sap implementation project proposal

Biznis plan za proizvodnju jaja

Bitka kod kurska

Ugovor o trgovinskom zastupanju

Menadzment-diplomski

Monopol

Neuroza

Monopol

Umetnost fotografije i reneke dijkstra

Etika

Seminarski rad-analiza tra?nje

Informacioni sistem preduzeca

Seminarski rad iz organizacije

Seminarski rad iz sociologije - moc i vlast

Vrste i efekti carine

Susenje mesa

Savremene racunarske komunikacije

Prostitucija4

Bezicne mreze

Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadzmenta

Skripta strategijski menadzment

Japanski menadzment

Međunarodna trgovina

Biznisplanpreduzecakamendoo

Biznis plan keric co

Seminarski - analiza troskova u metalfinisu jagodina

Turisticke .agencija_i_sire_okruzenje

Kadar_u_prodaji

Seminarski rad medjunarodne poslovne finansije

Devizna tr?išta

Komunikacije i odnosi sa javnošću

Vode na teritoriji grada kragujevca

Principi menadzmenta

Seminarski rad -sociologija-religija

Dr?ava i organizacija vlasti

Globalizacija-sociologija seminarski

Oblici društvene svesti- socilogija

Teorijsko filozofske pretpostavke poslovne etike- poslovna etika

Zenski likovi u deliva borislava stankovica

Stres

Agresivnost

Geografski prikaz tunisa

Regulacija temperature prostora

Aleksandar veliki-diplomski

Međunarodni finansijski menad?ment

Raf project proposal-sap implementation project proposal

Biznis plan pvc stolarija

Optimizacija proizvodnog procesa

Geopolitika

Evroatlantizam

Diplomski rad-bankarski krediti

Nova ekonomija

Ekonomija obnovljivih resursa

Ekonomija i jezik

Novac i savremeni problemi novcanog opticaja

Nasilje

Seminarski-ekonomija (konkurencija)

Organizacija i vodenje marketinga2

?ivotni vek proizvoda

Motivacija zaposlenih

Novac

Sistemska strukturna analiza – ssa

Ekspertni sistemi

Organizacija i vodenje marketinga

Diplomski_rad_odlucivanje_i_planiranje_u_menadzmentu

Akcionarsko_društvo

Javni  rashodi

Berzanski menad?ment

Religija

Makroekonomski identiteti

Komparativna_analiza_tri_makroekonometrijska_modela

Holandija

Hemofarm – seminarski

Seminarski upravljanje kvalitetom

Zdravstveni turizam

Seminarski berze

Kreditni poslovi  seminarski

Nezaposlenost u vojvodini

Aleksa santic

Licna vlast

Preduzetnistvo u srbiji

Rod i ljudska seksualnost-iz sociologije

Seminarski rad industrijski transporti- konvejeri

Proizvodnja sweet bitter-a u doo simex

Organizacija proizvodne faze u ¨ bira¨ bihać

Ortačko društvo

Savremene teorije mđunarodne podele rada

Analiza_finansijskog_polozaja

Medjuumrezavanje

Lizing2

Pojam narkomanije

Operativni sistem linux

Satelitski uredjaj telekomande saobracaja

Seminarski rad- projektovanje informacionih sistema

Istorija starog egipta

Analiza_zakona_o_izmenama_i_dopunama_zakona_o_osiguranju

Digitalana slika-bit, bajt, boja

Poslovni plan

Osnove_menadzmenta

Elektronika u zgradama serveto pecin

Geometrijska analiza rafaelove  “atinske škole”

Dan d-iskrcavanje na normandiju

Inflacija

Trzizte kapitala

Keltski,orijentalni i drugi mitovi o gospodaru prstenova

Seminarski rad digitalni  sustavi

Matrijarhat (mit ili istorijska cinjenica)

Sociologija ljubav

Prvi svijetski rat.  (uzrok,trajanje i posledice)

Fiskalna politika

Fiskalna ekonomija

Luxol zr

Rezervacije putem interneta(seminarski)

Menad?ment informacioni sistemi-automatska obrada podataka

Spoljnotrgovinsko poslovanje

E marketing

Test maticne ploce asus a8n-sli deluxe

Upravno pravo

Filozofski-ideoloska osnova marksovog ucenja

Odgovornost prevozioca  u saobraćaju

Obelezja nacionalnih bankarskih sistema

Instrumenti monetarne politike

Nuklearno naoruzanje

Ravnogorski cetnicki pokret

Propagandna nacela i tehnike

Seminarski rad ispitivanje cvrstoce

Berzanski_krahovi11

Geografski prikaz egipta

Privredna drustva

Ustavi srbije posle drugog svetskog rata

Ljudska i gradjanska prava

Diplomski radovi iz turizma

Maturski mreze

Socioloski aspekti interneta i rada na internetu

Maturski rad-nestanak jezika u svijetu-sociologija

Preduzetništvo i inovativnost

Seminarski - osnovi ekonomije

Otkirivanje i rad sa darovitim ucenicima

Solunski front

Marketing

Agenda 21 –globalni ekoloski problemi-diplomski rad

Preduzetnistvo

Osnovi marketinga

Informaticke tehnologije

Ekonomika poslovanja

Upotreba wizard-a za izradu upita

Procesi i oblici abrazije

Sap

-------------------------------------------------------------------

P3

Finansijska_trzista-tr?ište opcija

Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta

Korporativna preduzetnička organiza-   ciona   kultura   i    poslovna         etika

Ispitivanje izduvnih gasova prilikom tehnickog pregleda

Geografija naselja-megalopolis boston-vašington

Globalna harmonizacija polaganja računa

Upravljanje kvalitetom

Organizacija

Nepotpuna konk,monopol,oligopol...oe

Konflikti u organizacijama

Dimenzije organizacione strukture

Deflacija i deflaciona politika

Finansijski menad?ment turističkog preduzeća

Kom. poznavanje robe ishrana

Diplomski-uloga komunikacije unutar procesa odlučivanja

Geometrijski_problemi

Inflacija seminarski rad

Prvi svetski rat

Uvod u građansko pravo-fizička lica

Uvidjaj kod saobracajnih nezgoda

Nastanak evropske unije

Kriminalistički aspekt uviđaja

Vaznije_osobine_kruga

Trisekcija_ugla

Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou - uticaj podmladaka politickih partija na taj proces

Govornička vještina cicerona

Studija slučajajp ptt “srbija”

Preduzetnistvo u sportu - biznis plan inter gym

Realizacija redovnog posla izvoza robe-spoljnotrgovinsko poslovanje

Menica2

Strategijski menadzment preduzeća i kvalitet proizvoda

Motivacija u organizacijama

Krispy kreme- strategijski menadzment

Jp aerodrom “nikola tesla”

Evidencija nabavke materijala

Etika u radio televiziji vojvodina-upravljanje ljudskim resursima-

Zadatak prevoza robe

Internet marketing

Zupcanici i zupcasti parovi opsti pojmovi

Linearno programiranje1

Inflacija

Sredstva poslovanja preduzeca

Menica

Menjacki prenosnici

Stambeni_krediti

Ekonomija agrarnog razvoja-specifičnost poljoprivrede i njene proizvodnje

Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava

Analiza osnovnih proizvodnih faktora

Ip telefonija

Pojam tr?išta i instrumenti tr?išta kapitala

Menadzment. malog biznisa2

Voip tehnologija

Evropske-integracije-kao-sansa

Stres u organizaciji

Zastita prava potrosaca

Elementi gimnastike u nastavi od 1 do 4 razreda

Tajland

Sistemske operacije za stvaranje i unistenje procesa

Elektronsko bankarstvo

Ekonomike preduzeća-rentabilnost

Potrebe i motivi potrosaca

Pojam moci

Boj na kosovu

Finansijska revizija javnog sektora - osnova za aktivni poslovni ambijent

Trendovi na globalizovanom finansijskom tr?ištu

Dinko šimunović»duga«

Ustavnost evropske unije i akti institucija evropske unije

Historijski  pristup,  vrijednost  i  značaj  retorike

Cisco swicevi catalyst series 2950

Upravljanje zalihama1

Predmet i razvoj politicke ekonomije

Značaj direktnog marketinga

Pedagogija-razvijanje samostalnosti na ranom uzrastu

Računarske mre?e

Strategijsko planiranje

Zakljucivanje i forma ugovora

Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment

Osiguranje transporta

Međunarodna trgovina

Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit

Osiguranje zivota sa primerom osiguranja zivota kod kompanije dunav osiguranje

Klasteri i defragmentacija

Povećanje pouzdanosti i brzine sistema

Operativni sistemi

Cefta central european free trade agreement

Klasa, stratifikacija i nejednakost

Porodicni biznis plan

Ziroskop

Venecijanska renesansa

Seminarski rad iz makroekonomije

Spojnice-masinstvo

Značaj franšizinga za preduzetništvo

Upravljanje zalihama

Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnošću u sportskom menad?mentu

Poreska nacela

Berze

Sklapanje racunara

Konsolidovanje bilansa uspjeha

Transportne sposobnosti - kapacitet transporta

Obrazovna moć i uticaj u   menadžmentu

Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu

Etika i moral kod menad?era (u biznisu) u 21. vijeku

Telekomunikacione instalacije-električne instalacije slabe struje (instalacije telekomunikacionih uređaja)

Devizni racun

Igrafickiradizkonstruisanja-ivgodina-2007-2008

Web design

Samsung electronic company- globalne marketinške operacije

Organizacija prodaje

Nastanak mobilne telefonije, mre?e druge i treće generacije, 3g, 4g

Vodjenje u sportu

Arhitektura računarskog sistema

Problem zivotne sredine

Pojam i znacaj troska u poslovanju preduzeca

Smkorporacija, strategija korporacije

Motivacijapotrosaca

Rafinerija gasa elemir

Poduzetništvo-nacin financiranja poduhvata

Mleko

Pr i televizija

Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja

Vazdusni prevoz-sr

Posledice modernosti - enntoni gidens

Adobe photoshop

Sociologija,porodica

Konsolidovanje_bilansa_uspjeha

Vrste_hartija_od_vrednosti

Kratkorocni izvori finansiranja

Biznis_plan_1__bps

Internet mreza svih mreza

Seminarski rad - menad?ment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na radu

Nastanak i razvoj odnosa s javnošću u hrvatskom hotelijerstvu

Strateško usmjerenja preduzeća

Maturski (grcka mitologija)

Akcionarsko drustvo

Ecb

Jevrejstvo

Extra-religija

Osnovi menadzmenta

Matematika kompleksni brojevi

Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management)

Funkcijaevaluativnihistrazivanjaureformiobrazovanja

Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja

Kognitivni razvoj predskolskog deteta

Prirodne i drustveno-ekonomske odlike negotinske krajine

Menad?er komunikator

Teorija igara

Antimikrobna terapija u hirurgiji

Corel_draw_x3 alatke

Seminarski iz teorije sistema

Ortačko društvo

Jezik kao sistem govora i znakova

Sociologija- obrada dela erving gofman- kako se predstavljamo u  svakodnevnom ?ivotu

Nivoi formulisanja strategije

Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak

Procesor-centralna procesorska jedinica

Mobilna telefonija

Dinko šimunović-duga

Poslovno pravo uopšte, akcionarsko društvo

Teorije i koncepti institucionalnih promena

Izvori međunarodnihtrzishih arbitra?e

Lizing

Xml

Pojam i podela obrtnih sredstava

Seminarski eksternalije

Logistike-informaciono komunikacione tehnologije – ict u funkciji   logistike

Metodologija obavjestajnih sluzbi

Bankarski_poslovi

Šta je energija talasa

Cannabis sativa-marihuana

Grafičke kartice

Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi

Sociologija-rat kao drustveni fenomen

Seminarski-ekologija

Turska-geografija

Maturski-derivati karboksilnih kiselina

Seminar gospodarstvo

Dubai-geografija

Matematika-odredjeni integrali

Uredaji za reprodukciju zvuka

Intervju

Instrumenti trzista kapitala

Seminarski rad iz uis-a-pb

Etika i moral u biznisu2

Multimedijalni sistemi2

Kvantitativni ekonomski i finansijski  modeli biznisa

Seminarski - makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela

Seminarski operativni  i strategijski manad?ment

Spartansko uredjenje

Web marketing -reklamiranje na internetu

Narkomanija-cirilica

Seminarski rad iz marketinga - swot analiza

Seminarski rad iz ekonomije - finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji

Racunovodstvo-pojam i znacaj realizacije robe

Analiza programa javnih rashoda

Odluke o cenama i upravljanje troškovima

Maturski rad-jevrejstvo

Organizaciono ponašanje i motivisanje

Odnosi medju polovima

Politika,moc i vlast

Etika i moral u biznisu

Seobe srba

Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija

Metod statistickih uzoraka

Doping u sportu1

Seminarski rad iz industrijskog menadzmenta - maslovljeva teorija potreba

Seminarski opšte učenje o pravu

Seminarski rad iz marketinga - cena kao instrument marketing miksa

Poslovna_kultura-verbalna komunikacija u poslovnim odnosima

Nistavni pravni poslovi

Internet pojam nastanak razvoj struktura i uporaba

Narod kao globalna društvena grupa

Marketing menadzment istrazivanja

Seminarski rad-okoliš monitoring izvještaj

Učenje po modelu

Vodic kroz evropsku uniju danas

Put alije djerzeleza iva andrica

Impresionizam u francuskom slikarstvu

Definisanje menad?menta i marketinga usluga

Poremecaji ponasanja

Pamcenje

Porodična pedagogija

Bojana knjizevnost

Ugovori u medjunarodnom poslovanju

Spediterski  posao

Diplomski-upiti u xml jeziku

Transkripcija – uloga i funkcija inicijalnog kompleksa

Asortiman proizvoda

Finansijska trzista

Računar i hladjenje

Teorija evolucije

Ms agent & cd player

Pametne kartice za placanje

Monetarna politika narodne banke srbije

Geometrija-osna simetrija

Duvanske industrije i etika

Memorija racunara

Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija

Korišćenje internet servisa u elektronskom

Microsoft word - izrada listi i upotreba tabulatora

Hriscanstvo i srpska pravoslavna crkva

Hriscanstvo

Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri

Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima (aneks 7

Srpskapravoslavnacrkvanakosovuimetohijiiinternet

Hriscanstvo 1

Poslovno planiranje

Globalizacija.

Nastanak srpskih dinastija obrenovic i karadjordjevic

Operativni sistem unih-freebsd

Seminarski, javne finansije, takse

Marketing istrazivanje

Problemi ishrane

Stanovnistvo i ekonomski razvoj

Bosna i hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba

Baze podataka

Mladi u srbiji-sociologija

Robovi u starom  rimu

Snovi

Turistička valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma kikinde       -diplomski

Upravljanje kvalitetom-o b e z b j e đ e nj e   i   o b u k a   k a d r o v a

Obligaciono pravo

Windows xp

Strategija razvoja preduzeca

Mit i mitologija

Seminarski rad-analiza tra?nje

Ekonomski rast i razvoj preduzeca

Upravljanje rizicima

Analizatrzista

Fazi logički kontrolerii

Neuronske mre?e u predviđanju profitabilnosti

Mogućnosti primjene neuronskih mre?a

Inteligentno upravljanje sustavima

Fuzzy logika

Maturski zlijezde sa unutrasnjim lucenjem

Krivicna prijava

Motivacioni faktori u proizvodnji

Finansijsko trziste

Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turističkoj privredi

Osnove tehnike grejanja - at3

Ponasanje larve i. elegans

Vertikalna podela funkcija

Informatika-video klub

Tematizacija obrade nastavnih sadrzaja-tema aska i vuk

Deonice

Kriminalistika tehnika tragovi krvi

In?enjerska ekonomija

Vitamin c- hemijska i mikrobiloška sinteza

Prava zena

Nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih

Program poslovanja jkp “parking-sabac”

Pojam akcionarskog društva

Cena kao insrtument marketing miksa

Tr?išna efikasnost i odsupanje od tr?išne efikasnosti

Ponašanje emigranta u novoj sredini

Napad na francusku 1940

Profitabilnost banaka

Troškovi u funkciji uspostavljanja i korištenja kapaciteta

Terenski uzvjestaji umjerena mentalna retardacija

Obezbeđenje   i   obuka   kadrova

Metode određivanja ubrzanja zemljine te?e

Akcije

Obveznice

Srednjevjekovna kultura arapa

Fizika-prelamanje svjetlosti

Hiv- virusi-prevencija

Razvoj računarskih mre?a

Dugoročni  izvori  finansiranja

Pojam lider,preduzetnik i menadzer

Kreditni bankarski poslovi

Cpu – centralna procesorska jedinica

Trziste izvedenih hartija od vrednosti

Osiguranje bankarskih depozita

Pojam benchmarkinga

Poslovni  bonton

Društvena odgovornost  i    menad?merska etika

Rizicno poslovanje

Elementi elektricne instalacije

Ekologija flaširanih voda

Fm predajnik sa fet tranzistorima

železnička vučna vozila

Značajnost pomorskog kontejnerskog transporta

Komunikacije

Uputstvo za rs domen

Linux-unix poslovni paketi

Opste karakteristike odonata

Matematika-odredjeni i neodredjeni integrali

Fasizam

Jung

Snovi

Emocije

Sparta

Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza

Upotreba višeslojnog perceptrona za raspoznavanje brojčano-slovčanih-diplomski

Neuronske mreze u predvidjanju buducnosti

Biznis plan

Matrice   -matematika

Odnosi s javnoscu-strateska funkcija mendzmenta

Diplomski rad na temu mobilni agenti na internetu

Nacionalni parkovi evrope

Tehnoloski sistemi

Industrijske masine

Marketing

Trziste troskovi i cene

Poslovna logistika i konkurentsko okruzenje

Upravljanje kvalitetom

 
seminarski