Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Motivacija zaposlenih u preduzeću na primeru turističke agencije Nik tours
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U elemente motivisanja zaposlenih kadrova spadaju:

1. Pitanja šta je to što potiče na motivisanje,
2. Odgovori zašto je potrebno motivisanje,
3. Procesi motivisanja,
4. Proces stimulisanja.

Pitanja šta je to što potiče na motivisanje su: Zašto se radi? Zašto se juri karijera? Zašto se gomilaju materijalna bogatstva? Zašto je potrebno učestvovanje u životu organizacije? Zašto se želi biti važan? Zašto je nekome potrebna moć? Zašto je nekome potrebno da utiče na druge? Šta ljude pokreće na akciju? Zašto zaposleni ulažu napor da bi obavili posao? Šta ljudi očekuju od svog posla? Itd. Proces motivisanja uglavnom obuhvata šest sledećih koraka:

1. Uočavanje potrebe,
2. Osećanje pritiska,
3. Preduzimanje akcije,
4. Zahtevanje motivacije,
5. Zadovoljenje potrebe i
6. Oslobađanje pritiska.

Uočavanje potrebe za motivisnje kod zaposlenih kadrova nastupa u trenucima kada više ne mogu da prilagode svoja ponašanja u postojećoj organizacionoj klimi, odnosno uglavnom kada smatraju da nisu dovoljno nagrađeni za uloženi trud. Osećanje pritiska (tenzije) nezadrživo nastupa kod zaposlenih kadrova odmah posle uočene potrebe motivacije, koja ih usmerava na preduzimanje akcije sa zahtevanjem potrebne stimulacije. Preduzimanjem akcije zaposleni kadrovi se delimično oslobađaju osećanja pritiska, što ih dovodi do sporih aktivnosti (npr. okupljanje, dogovaranje, pregovaranje) ili hitnih aktivnosti (npr. protest, štrajk, agresija) ...

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Teorijski pristup motivisanju zaposlenih 5
1.2 Primeri strategija motivisanja zaposlenih 9
1.3 Merenje motivacije zaposlenih 12
1.4 Motivacioni ciklus zaposlenih 13
1.5 Motivacija zaposlenih u TA „Nik tours“ 14
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20

Referentni URL