Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Selekcija ljudskih resursa najznačajniji uslov za sticanje i održavanje konkurentske
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Organizaciju funkcije upravljanja ljudskim resursima u osnovi karakteriše podela uloga između menadžera i stručnjaka za ljudske resurse, struktuiranje poslova u službi za ljudske resurse i oslanjanje na informativni sistem ljudskih resursa.

Ali ako uzmemo u obzir nepobitnu činjenicu da je svaki rad baziran na čoveku, da su iskustvo i istraživanja pokazali da je preko 90% incidenata uzrokovano „ljudskim faktorom“, tj ljudskom greškom, ne može se zanemariti izrazit značaj ove službe u organizaciji, pri čemu je selekcija zaposlenih možda i najvažniji deo procesa obezbeđivanja kvalitetne i efikasne radne snage a samim tim i uspešnosti cele organizacije.

Tradicionalni način shvatanja službe za ljudske resurse vremenom je napušten. U prevaziđenom sistemu sistematizacije organizacije, jedina funkcija kadrovske službe bila je overavanje zdravstvenih i radnih knjižica, izdavanje uverenja o zaposlenju i penzionisanju.

Sadržaj :

UVOD 1
1 Selekcija ljudskih resursa 3
1.1 Priroda selekcije 6
1.2 Individualne razlike koje utiču na proces selekcije 8
1.2.1 Sposobnost 10
1.2.2 Osobine ličnosti 12
1.2.3 Kompetencije 12
1.3 Kriterijumi za selekciju i reference kandidata 12
1.4 Proces selekcije 14
1.5 Metode i instrumenti profesionalne selekcije 15
1.5.1 Standardni izvori informacija o kandidatima 16
1.5.2 Testiranje kandidata 17
1.5.3 Intervju 23
2 Uloga i zadaci centra procene u izboru i selekciji menadžera 34
2.1 Uloga centra za procenu 34
2.1.1 Bihejviorističke kompetencije 38
2.1.2 Rad centra procene 40
2.1.3 Aktivnosti centra procene 41
3 Ostale aktivnosti u procesu selekcije 44
3.1 Ponuda posla 44
3.1.1 Provera zdravstvenog stanja kandidata 45
3.1.2 Praćenje i analiziranje rezultata rada primljenih kandidata (evaulacija procesa selekcije) 46
4 Odgovornost za rezultate selekcije 46
4.1 Specijalisti za ljudske resurse i neposredni menadžeri 46
4.2 Stručnjaci u kancelariji za zapošljavanje 47
ZAKLJUČAK 49
LITERATURA 51
Popis slika 51
Referentni URL