Poslovanje sa stanovništvom i trezor

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
mat.dipl5 Nije na vezi
Member
***

Poruka: 245
Pridružen: Sep 2010
Poruka: #1
Poslovanje sa stanovništvom i trezor
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.U daljem tekstu su dati opisi pojedinih akcija koje je moguće izvesti pomoću tastature:

Otvaranje stavki menija sa tastature vrši se istovremenim pritiskom tastera ALT i broja ili slova koje je podvučeno na meniju. Primer: Alt + 1 otvara meni Tekući računi, Alt +2 otvara meni Žiro računi, Alt +3 otvara meni Din.Št., Alt +4 otvara meni Dev.Št. Kroz otvoreni meni krećemo se stelicama gore i dole sa tastature. Ukoliko pored naziva transakcije u meniju postoji strelica udesno, pozicioniranjem na tu stavku menija otvara se dodatni meni, na koga se prelazi pritiskom na taster sa strelicom udesno na tastaturi.

Pojedinačne stavke možemo otvoriti direktno, bez otvaranja menija, ukoliko sa tastature otkucamo odgovarajuće slovo koje je upisano pored stavke menija sa desne strane. Primer: C otvara Isplatu čekom u meniju Tekući računi, T otvara uplatu u istom meniju itd.

Stavka otvorenog menija se aktivira pritiskom na taster Enter ili pritiskom na odgovarajući broj ili slovo koje je upisano sa leve strane svake pojedinačne stavke menija. Posle aktiviranja stavke menija, kroz dobijenu masku se krećemo pritiskom na taster + na numeričkoj tastaturi. Na prethodnu stavku maske vraćamo se pritiskom na taster * na numeričkoj tastaturi. Kroz stavke na masci možemo se kretati i pritiskom na taster TAB čime prelazimo na sledeću stavku i kombinacijom SHIFT+TAB čime prelazimo na prethodnu stavku na formi.

Taster ESC se koristi za zatvaranje maske ili menija.
• Pritiskom na taster F2 uključujemo ili isključujemo štampač. Istovremenim pritiskom tastera Ctrl + F2 vrši se restartovanje štampača.
• Dobijanje različitih šifarskih podataka (u zavisnosti od stavke menija koju smo otvorili – Šifarnik opština, valuta, spisak ovlašćenih lica itd.), dobijamo pritiskom na taster F3, kretanje kroz stavke se vrši pritikom na strelice gore i dole sa tastature, a upis podataka u odgovarajuće polje na masci pozicioniranjem na određenu stavku i prtiskom na taster Enter .
• Pozicioniranjem na polje valuta u deviznim i menjačkim poslovima i pritiskom na taster F4 dobija se valutni kalkulator.
• Storno ili aktiviranje odgovarajuće transakcije se vrši pritiskom na taster F6
• Pritiskom na taster F7 se vrši ponovno štampanje dokumenta.
• Pregled transakcija se dobija pritiskom na taster F8
• Pregled komitenata dobija se pozicioniranjem u polje partija (nova) i pritiskom na taster F8
• Tasterom F9 vrši se uključivanje ili isključivanje kalkulatora
• Ukoliko postoji više uplatno - isplatnih transakcija (grupne transakcije) ukupno obradjene transakcije dobijamo pritiskom na taster F10.
• Stanje blagajne se dobija pritiskom na taster F11.
• Biranje banaka (ukoliko transakcija to dozvoljava) se dobija pritiskom na taster F12.Sadržaj:

2.UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE TASTATURE 1
3. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE ŠALTERSKE APLIKACIJE 2
3.1 Početak rada ( prvo prijavljivanje) 2
3.2 Transakcije na šalterskoj aplikaciji vezane za rad blagajne 3
Prijem / Predaja dinara 3
3.3 Prijem dinara od trezora / blagajne 3
3.4 Predaja dinara trezoru / blagajni 4
Prijem / Predaja devizne efektive 4
3.5 Prijem devizne efektive od trezora / blagajne 5
3.6 Predaja devizne efektive trezoru / blagajni 5
Prijem / Predaja čekova 6
3.7 Prijem čekova od trezora / blagajne 6
Predaja čekova trezoru / blagajni 7
Otpis čekova 8
Stanje blagajne 8
Ostali izveštaji neophodni za kontrolu i kraj rada 9
3.8 Zbirni dnevnik prometa blagajne 10
3.9 Dnevnici 10
Zatvaranje smene 11
Zatvaranje saltera 12
4. OPERATIVNO UPUTSTVO ZA RAD BLAGAJNE I TREZORA 13
4.1 Snabdevanje blagajne gotovinom 13
4.2 Način trebovanja i predaje efektivnog stranog novca 13
4.3 Predaja efektive trezoru 13
4.4 Manjak/višak u blagajni 13
5. OPERATIVNO UPUTSTVO ZA RAD SA TEKUĆIM RAČUNIMA 15
5.1 OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA 15
5.2 Ovlašćenje 16
Trebovanje čekovnih blanketa iz trezora banke 17
5.3 Izdavanje i poništavanje čekova vlasnicima tekućih računa 18
5.4 GAŠENJE RAČUNA 19
5.4.1 Gašenje računa po zahtevu 19
5.4.2 Gašenje u slučaju smrti vlasnika računa 19
5.5. FORMIRANJE SREDSTAVA NA RAČUNU 20
5.5.1 Individualne uplate 20
5.5.2 Prenos po nalogu vlasnika 21
5.5.3 Prenos sredstava za isplatu ličnih primanja 21
5.5.4 Izdavanje čekova 22
5.6 RASPOLAGANJE SREDSTVIMA SA TEKUĆEG RAČUNA 22
5.6.1 Honorisanje čeka u gotovu 22
5.6.2 Ostala plaćanja čekom 23
5.6.3 Ček koji glasi na ime fizičkog lica 23
5.6.4 Dozvoljena prekoračenja 24
5.7 Detaljan opis stavki menija Tekući računi 24
5.7.1 Isplata čekom 25
5.7.2 Uplata 25
5.7.3 Izvod 25
5.7.4 Gotovinska isplata sa tekućeg računa 26
5.7.5 Nalog za prenos 27
5.7.6 Saldiranje partije 27
5.7.7 Amortizacija partije 27
5.7.8 Pregled po partiji 27
5.7.9 Odobravanje limita 28
5.7.10 Priliv na tekući račun 28
5.7.11 Rad sa čekovima 28
5.7.11.1 Pregled po čekovima 29
5.7.11.2 Promena statusa čeka 30
5.7.11.3 Brisanje grupe čekova 30
5.7.12 Pregled grešaka 30
5.7.14 Promena osnova otvaranja 31
5.7.15 Ovlašćenje 32
5.7.16 Izmena / Štampanje ovlašćenja 32
5.7.16.1 Pregled po čekovima 33
5.7.17 Pristupnica 33
5.7.18 Korekcija matičnih podataka 33
5.7.19 Povezivanje partije sa JMBG 34
6. UPUTSTVO ZA RAD PO ŽIRO RAČUNIMA 35
6.1 Opšte odredbe 35
6.2 Zaključenje Ugovora 35
6.2.1 Popunjavanje Ugovora o žiro računu građana 35
6.2.2 Identifikaciona kartica 37
6.2.3 Izdavanje stalnog punomoćja - ovlašćenja 37
6.2.4 Opoziv ovlašćenja 37
6.3 AŽURIRANJE PODATAKA 38
6.4 STATUSI 38
6.5 PRILIV NA ŽIRO RAČUN GRAĐANA 40
6.5.1 Priliv sredstva na žiro račun građana 40
6.6 RASPOLAGANJE SREDSTVIMA SA ŽIRO RAČUNA GRADJANA 41
6.6.1 Plaćanje trećim licima putem instrumenata platnog prometa 41
6.6.2 Isplata na osnovu Naloga za isplatu 41
6.6.3 Trajni nalog za prenos sredstava sa žiro računa građana 42
6.6.4 Interni nalog za prenos sredstava sa žiro računa 44
6.7 REKLAMACIJE I IZVEŠTAVANJE 44
6.7.1. Reklamacije 44
6.7.2. Pregled po partiji 44
6.7.3. Štampanje Izvoda o stanju na žiro računu građana 45
6.7.4. Godišnje izveštavanje o prometu na žiro računa građana 45
6.8 ZATVARANJE ŽIRO RAČUNA GRAĐANA 46
6.8.1. Otkaz Ugovora 46
6.8.2. Raspolaganje sredstvima umrlog vlasnika žiro računa građana 47
6.8.3. Raskid Ugovora 47
7. UPUTSTVO ZA RAD PO DINARSKOJ ŠTEDNJI 48
7.1 OPŠTE ODREDBE 48
7.1.1. Predmet Pravilnika 48
7.2 UGOVOR O DINARSKOM ŠTEDNOM ULOGU 48
Zaključenje Ugovora o avista partiji i oročenoj partiji 48
7.2.1. Broj partije dinarskog štednog uloga 49
7.2.2. Identifikaciona kartica 50
7.3. PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA SREDSTVIMA SA ŽIRO RAČUNA GRAĐANA 50
7.3.1 Izdavanje ovlašćenja po dinarskom štednom računu 50
7.3.2. Opoziv ovlašćenja 51
7.3.3. Oštećenje ili nestanak identifikacione kartice 52
7.4. KOREKCIJA ADRESNIH PODATAKA 53
7.5. REKLAMACIJE I IZVEŠTAVANJE 53
7.5.1. Reklamacije 53
7.5.2. Pregled po partiji 54
7.5.3. Štampanje izvoda partije dinarske štednje 54
7.6. RASPOLAGANJE ŠTEDNIM ULOGOM 54
7.7. KAMATA 56
7.8. PRESTANAK UGOVORNIH OBAVEZA 56
7.9. OTVARANJE DINARSKE ŠTEDNJE 57
7.9.1. Avista štednja (štednja po vidjenju) 57
Oročena štednja 58
7.10 ZAMENA KNJIŽICE 59
Zamena popunjene knjižice 59
Amortizacija partije 60
8. UPUTSTVO ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA 61
8.1. Opšte odredbe 61
8.2. Kupovina efektivnog stranog novca 61
8.3. Prodaja efektivnog stranog novca 63
8.4. Retransfer 64
8.5. Predaja otkupljene efektive 65
8.5.1 Dekadno izveštavanje NBJ 66
8.6 Postupak u Sektoru za rad sa stanovništvom 66
9. DEVIZNI DEPOZITI GRADJANA 67
9.1 DEVIZNI RAČUN GRADJANA 67
9.1.1 PRISTUPNICA 67
9.1.2 OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA 68
9.1.3 OVLAŠĆENJE PO DEVIZNOM RAČUNU 68
9.1.4 IZMENA I ŠTAMPA OVLAŠĆENJA 68
9.1.5 KOREKCIJA ADRESNIH PODATAKA 69
9.1.6 DODAVANJE NOVE VALUTE 69
9.1.7 UPLATA 69
9.1.8 ISPLATA 69
9.1.8.1. ISPLATA U EFEKTIVI 69
9.1.8.2. ISPLATA U DINARIMA 70
9.1.8.3. ISPLATA SA KONVERZIJOM 70
9.1.9 SALDACIJA PARTIJE 71
9.1.10 PREGLED PO PARTIJI DEVIZNOG RAČUNA 71
9.1.11 IZVOD DEVIZNOG RAČUNA 71
9.1.12 ŠTAMPA DEVIZNE KARTICE 72
9.1.13 AMORTIZACIJA DEVIZNOG RAČUNA 72
Amortizacija se vrši otvaranjem forme DevŠt  Amortizacija partije 72
9.2. DEVIZNA OROČENA ŠTEDNJA 72
9.2.1. PRISTUPNICA 73
9.2.2. OTVARANJE DEVIZNE OROČENE PARTIJE , UPLATA I DODAVANJE NOVE VALUTE 73
9.2.3. OVLAŠĆENJE PO DEVIZNOM RAČUNU 74
9.2.4. IZMENA I ŠTAMPA OVLAŠĆENJA 74
9.2.5. KOREKCIJA ADRESNIH PODATAKA 74
9.2.6. ISPLATA OROČENOG ULOGA 74
9.2.6.1. ISPLATA OROČENOG ULOGA/KAMATE U VALUTI 75
9.2.6.2 ISPLATA OROČENOG ULOGA/KAMATE U DINARIMA 75
9.2.6.3. ISPLATA OROČENOG ULOGA /KAMATE SA KONVERZIJOM 75
9.2.7. PREGLED PO PARTIJI DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA 76
9.2.8. IZVOD DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA 76
ZAMENA POPUNJENE KNJIŽICE DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA 76
10. DINARSKI PLATNI PROMET 79
10.1 Uplata virmanom 79
11. DEVIZNI PLATNI PROMET 80
11.1 Režim za doznake – devizni nalog za plaćanje 80
11.2 Pregled doznaka 81
11.3 Službeni put – pravna lica 81
11.4 Polaganje devizne efektive – pravna lica 82
12. USLUGE 83
12.1. Uplata usluga 83
12.2 Uplata fiksne provizije 84
12.3 Isplate sa računa banke 84
12.4 Uplata na račun banke 84
12.5 Opšta isplata 85
12.6 Opšta uplata 85
12.7 Nalog za prenos 1x1 86
12.8 Isplata SOVO 86
12.9 Trajni nalog 87
12.10 Pregled otvorenih trajnih naloga 87
12.11 Procedura za elektronski transfer novca putem Western Uniona 88
13. SERVISI 92
13.1 Prijem/predaja dinara/devizne efektive/čekova 92
13.2 Manjak u blagajne 92
13.3 Višak u blagajni 92
13.4 Korekcija početnog stanja domaće valute/strane valute/čekova 93
13.5 Odjava 93
13.6 Štampanje UKLJ/ISKLJ 93
13.7 Kraj smene 93
13.8 Verifikacija potpisa 93
13.9 Ponovno štampanje 93
13.10 Popis UKLJ/ISKLJ 94
13.11 Storno 94
13.12 Reset štampača 95
13.13 Promena lozinke 95
13.14 Izmena sistemskog vremena i datuma 95
13.15 Verzija programa 96
13.16 Preuzmi tabele sa servera 96
14. POZADINSKE TRANSAKCIJE 97
14.1 Nova specifikacija 97
14.2 Specifikacija 98
14.3 Promena specifikacije 98
14.4 Uvid u specifikacije 99
14.5 Zatvaranje specifikacije 99
14.6 Promena statusa 101
14.7 Interni nalog - UPLATA 101
14.8 Interni nalog – ISPLATA 102
14.9 Interni nalog – STORNO UPLATE/ISPLATE 102
14.10 Interni nalog 1x1 102
14.11 Interni nalog 3x3 103
14.12 Priliv na TR/ŽR/DŠ 104
14.13 Korekcija kamate i poreza 104
14.14 Korekcija kamate i poreza – STORNO 104
14.15 Upis početnog stanja za partiju 105
14.16 Automatsko rasknjižavanje izvoda 105
14.17 Prenos specifikacije sa servera 106
14.18 Prenos transakcije sa servera 106
14.19 Storniranje transakcija sa servera 107
15 YUBA TRANSAKCIJE 108
15.1 Zahtev za personalizaciju 108
15.2 Izdavanje kartice 109
15.3 Promena statusa kartice 110
15.4 Zamena / gašenje kartice 110
15.5 Nestanak kartice 111
15.5.1 Prijava nestanka sopstvene kartice 111
15.5.1.1 Lična prijava korisnika na šalteru 111
15.5.1.2 Ostale prijave 112
15.5.2 Prijava pronalaska tuđe kartice 113
15.5.3 Pronalazak izgubljene kartice 114
15.5.4 Vraćanje nađene kartice 114
15.6 Pregled karice 115
16. ADMINISTRATORSKE FUNKCIJE 116
16.1 Snimanje podataka na disketu i preuzimanje podataka sa diskete 116
16.2 Pranje novca – EXCEL dokumenti 116
16.3 Zaposleni 117
16.4 Kursna lista 119
16.5 Editovanje tabela 120
16.5.1 Editori provizija 121
16.5.2 Editori banaka 121
16.5.3 Editor tipova partija 121
16.5.4 Editor kamatnih stopa 122
16.5.5 Editor ostalih tabela 123
16.5.6 Editor usluga 123
16.5.7 Editor šema kontiranja 124
16.5.8 Editor za preuzimanje plata sa diskete 126
16.5.9 Editor za DBINI 126
16.6 Update lokalnih tabela 126
16.7 Pregled / Vraćanje errors-a 127
16.8 Dodatni pregledi 127
16.9 Univerzalni izveštaj 127
16.10 Preuzimanje plata sa diskete 127
16.11 Kontiranje 128
16.12 Izmena kamatne grupe 129
16.13 Obračun kamate 129
16.14 Obračun naknade za tekuće/žiro račune 130
16.15 Masovni unos minusa za tekuće račune 131
16.16 Version distribution 131
16.17 Višejezična podrška 131
17 OPIS TRANSAKCIJA U APLIKACIJI TREZOR 134
17.1 Dinari 134
17.1.1 Prijem/predaja dinara 134
17.1.2 Prijem/predaja dinara drugom trezoru 134
17.1.3 Prijem/predaja dinara blagajni 135
17.2 Devizna efektiva 136
17.3 Čekovi 136
17.3.1 Prijem čekova u depo centralnog trezora 136
17.3.2 Prijem/predaja čekova depou trezora 136
17.3.3 Prijem/predaja čekova blagajni 137
17.3.4 Otpis čekova iz trezora 137
17.4 Saključari 137
17.4.1 Novi trezor 138
17.4.2 Saključari 138
17.4.3 Promena statusa saključara 138
17.4.4 Pregled klučeva i šifara 139
17.4.5 Pravljenje rasporeda za rukovanje ključeva 139
17.4.6 Pregled rasporeda 139
17.4.7 Evidencije trezora 139


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
10:19 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Finansijsko poslovanje preduzeća VS1 0 2,758 18-02-2012 12:04 PM
zadnja poruka: VS1
  Trezor - ključni element u procesu izvršenja budžeta Maja 0 1,608 17-02-2012 08:22 PM
zadnja poruka: Maja
  Seminarski rad - Evropsko poslovanje u oblasti rodne diskriminacije erik_bananamen 0 1,712 14-05-2011 01:29 PM
zadnja poruka: erik_bananamen
  Seminarski rad - Elektronsko poslovanje turističkih kompanija erik_bananamen 0 1,858 14-05-2011 01:28 PM
zadnja poruka: erik_bananamen
  Master rad - Značaj uvoza i izvoza za poslovanje savremenih preduzeća erik_bananamen 0 2,481 13-05-2011 01:06 AM
zadnja poruka: erik_bananamen

Skoči na forum: