Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mere zaštite i spasavanje od požara - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Mere zaštite i spasavanje od požara (/Thread-mere-za%C5%A1tite-i-spasavanje-od-po%C5%BEara)


Mere zaštite i spasavanje od požara - VS1 - 10-06-2010 09:13 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžmenta, marketinga, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planova, makroekonomije, mikroekonomije, preduzetništva, upravljanja ljudskim resursima, carine i porezi.

Može se reći da je zaštita od požara kompleksna, multidisciplinarna nauka. Za ozbiljno bavljenje ovom oblašću potrebno je poznavanje više oblasti, kao što su: građevinarstvo, mašinstvo, tehnologija i elektrotehnika. Kod nas se ova oblast proučava na Vištoj Tehničko mašinskoj školi u Zemunu, Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu i Fakultetu zaštite na radu u Nišu.

Zaštita od požara je u Srbiji definisana Zakonom o zaštiti od požara. Ovim zakonom se definišu mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

Opštine u skladu sa svojim pravima i dužnostima obezbeđuju sprovođenje organizacija i mera zaštite od požara od strane radnih organizacija, zajednica i državnih organa, radnih ljudi i građana, kao i preduzimanje mera koje imaju za cilj unapređenje zaštite od požara. Da bi se ovo ostvarilo opština svojom odlukom donosi plan zaštite od požara.

Radi organizovanja dobrovoljnog učestvovanja građana u preventivnom delovanju u oblasti zaštite od požara, propagiranju i popularisanju vatrogastva, kao i radi učestvovanja u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama i vršenju drugih aktivnosti i zadataka u vezi sa zaštitom od požara, u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara, građani mogu osnivati dobrovoljna vatrogasna društva i njihove saveze, počev od opštinskog, preko okružnog do republičkog vatrogasnog saveza.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je preko Sektora za vanredne situacije, na osnovu Ustavnih odredbi, izradilo novi Nacrt Zakona o zaštiti od požara. Izradi novog Nacrta pomenutog zakona pristupilo se iz više razloga, a kao najbitniji razlozi mogu se istaći:
• prevaziđenost društveno-organizacionih oblika starog zakona
• intencija da se stepen zaštite života i materijalnih dobara podigne na viši nivo
• približavanje zakonskoj regulativi razvijenih zemalja i zemalja u okruženju
• usklađivanje sa odredbama drugih zakona sa kojima Zakon o zaštiti od požara na neposredan način ima dodirnih elemenata
• uređenje u oblasti projektovanja, izvođenja i održavanja sistema za zaštitu od požara
• mogućnost novog načina organizovanja vatrogasnih jedinica, itd.

Posebno treba napomenuti da predloženi Nacrt Zakona o zaštiti od požara čini deo integrisanog sistema zaštite.

Predloženom koncepcijom dati su osnovni postulati po pitanjuma zaštite od požara, eksplozija, havarija i spasavanja. Naravno, sa donošenjem, odnosno usvajanjem predloženih zakonskih rešenja, predviđeno je i donošenje niza podzakonskih akata - Pravilnika, koji će bliže urediti pojedina pitanja sadržana u predlogu Zakona. Po osnovu predloženog rešenja predviđeno je donošenje ukupno 11 novih podzakonskih akata - Pravilnika.

Zakon o zaštiti od požara

Zaštitu od požara, kao sastavni deo društvene samozaštite, organizuju i obezbeđuju njeno sprovođenje društveno-političke zajednice i njihovi organi, mesne zajednice, organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, radni ljudi i granani.

U cilju zaštite života ljudi i imovine od požara, subjekti, preduzimaju mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji normativne, upravne, organizaciono-tehničke, preventivne, obrazovne, informativno-vaspitne i druge prirode. Zaštita od požara se organizuje i neprekidno sprovodi na svim mestima i objektima koji su izloženi opasnosti od požara.

Opština u skladu sa svojim pravima i dužnostima obezbenuje sprovonenje organizacije i mera zaštite od požara od strane organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i državnih organa (u daljem tekstu: organizacije i organi) radnih ljudi i granana, kao i preduzima druge mere koje imaju za cilj unaprenenje zaštite od požara.

Propisom koji u okviru svojih prava i dužnosti donosi opština urenuju se uslovi za zajedničko delovanje vatrogasnih jedinica sa specijalizovanim vatrogasnim jedinicama civilne zaštite.

Skupština opštine svojom odlukom donosi plan zaštite od požara. Polazeći od stanja i procene ugroženosti od požara, plan zaštite od požara sadrži naročito:
1. mere za otklanjanje nedostataka i unaprenenje stanja zaštite od požara, sa planom snabdevanja vodom, putevima, prolazima i prilazima, sa dejstvom vatrogasnih jedinica, zajedničkim uslovima za delovanje ovih jedinica sa specijalizovanim vatrogasnim jedinicama civilne zaštite, sistemom veza i načinom obaveštavanja i postupkom u slučaju požara, načinom obuke granana i dinamikom izvršenja mera i organizacije zaštite od požara;
2. organizaciju teritorijalnih vatrogasnih jedinica, kao i potrebe i mogućnosti osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih jedinica;
3. finansijska sredstva potrebna za izvršenje mera i organizaciju zaštite od požara sa dinamikom realizacije, i
4. grafičku dokumentaciju.

Finansijska sredstva potrebna za izvršenje mera i organizaciju zaštite od požara koja su predviđena planom zaštite od požara utvrnuju se srednjoročnim planovima razvoja opštine, a
realizacija obezbenuje godišnjim planskim aktima o njihovom ostvarivanju.

U cilju praćenja izvršenja plana zaštite od požara, najmanje jednom u toku godine preispituje se njegova sadržina, ocenjuje usklanenost ovog plana sa novonastalim uslovima (urbanističkim, granevinskim, promenom namene objekata i sl.) i prati dinamika realizacije finansijskih sredstava.