Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bankarski automati za izdavanje gotovine - identifikacioni sistemi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Bankarski automati za izdavanje gotovine - identifikacioni sistemi (/Thread-bankarski-automati-za-izdavanje-gotovine-identifikacioni-sistemi)


Bankarski automati za izdavanje gotovine - identifikacioni sistemi - Dzemala - 30-05-2010 09:30 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.


Kratki ste sa novcem, prolazite pored bankomata, stavljate svoju karticu u čitač bankomata, pratite upustva sa displeja i za minut nastavljate dalje sa svojim novcem i priznanicom.

Bankomat je uređaj koji je najčešće instaliran na prometnom mjestu, ili u ekspozituri banke, a korisniku kartice omogućava podizanje gotovog novca sa svog računa 24 časa dnevno. Za podizanje gotovog novca preko bankomata korisnik kartice mora da, kao identifikaciju, otkuca svoj PIN broj, koji je u zatvorenoj koverti dobio od banke i koji samo on zna.

Kako radi bankomat?


Bankomat je jednostavan data terminal sa dva ulaza i tri izlaza. Konstantno je konektovan na procesor (host computer) koji se u suštini ponaša kao Internet servis provider (ISP). Procesor predstavlja gateway vezu kako za bankomata tako i za server banke. Procesor ima ulogu procesiranja transakcija obavljenih na bankomatu. S obzirom da je softver za procisiranje veoma skup, većina srednjih i malih banaka se odlučuje za korišćenje usluga kompanija koje pružaju usluge procesiranja i omogućava vezu sa inostranim sistemima Visa, Mastercard i sl. što za posljedicu ima to da sa jednom karticom možete podizati gotovinu na bilo kojem bankomatu u svijetu.
Procesiranje platne kartice znači vođenje njenog „životnog ciklusa”. Kada podatke o korisniku kartice banka unese u svoj sistem i prenese centru kompanije koja pruža uslugu procesiranja, ovaj centar poseduje sve podatke o korisniku kartice i njegovim pravima. Ako korisnik izgubi karticu u centru se o tome vodi evidencija, kao i o roku trajanja platne kartice. U centru postoje podaci o svim transakcijama koje korisnik obavlja, tu se vrši obrada i nakon toga prebacuje nekom kliring centru. To je najčešce banka koja je izdala karticu za koju se podaci odnose. Centar vrši prijem, kontrolu, obradu podataka i rješava probleme sa eventualnim reklamacijama, pronalaženjem svih obavljenih transakcija i otkrivanje mogućih nastalih grešaka prilikom obavljenog podizanja gotovine.
Većina bankomata za konekciju sa procesorom koristi iznajmljenu liniju ili dial-up u zavisnosti od saobraćaja koji se odvija na bankomatu. Ukoliko se bankomat nalazi na prometnoj lokaciji, gdje se obrađuje veliki broj zahtjeva za podizanje gotovine ili upita stanja na računu, za konekciju se koristi iznajmljena linija koja pruža veći propusni opseg i skraćuje vrijeme odziva na zahtjeve korisnika. Ukoliko se bankomat nalazi na lokaciji sa malim brojem zahtjeva, tada se za konekciju bankomata i procesora koristi dial-up konekcija koja ima daleko manji propusni opseg što uslovljava duže vrijeme odziva na zahtjev korisnika.
Za povezivanje bankomata sa procesorom mogu se koristiti različite konekcije...