Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Intelektualni kapital preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Intelektualni kapital preduzeća (/Thread-intelektualni-kapital-preduze%C4%87a--5400)


Intelektualni kapital preduzeća - Vesnica - 29-05-2010 12:30 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Razvoj informacionih i telekomunikacionih tehnologija krajem dvadesetog veka doveo je do povećanja udela informacija i znanja, kako u proizvodnim tehnologijama tako i u samim proizvodima. Povećani udeo znanja u novostvorenoj vrednosti predstavlja glavnu karakterisitiku prelaza iz industrijskog doba u novu ekonomiju, koja se još naziva i ekonomija znanja, odnosno, prelaza iz industrijskog u informatičko društvo.

Prenošenje znanja postalo je glavni pokretač ekonomije 21. veka. Mnogim kompanijama koje sada priznaju ljudski kapital kao najveću imovinu (i vrednost) za poslovni uspeh, pristup znanju i pravovremenom učenju važniji su nego ikada ranije. Kontinuirane promene i inovacije u informacionoj tehnologiji i telekomunikacijama učiniće još lakši pristup znanju.

Preduslov za uspešno poslovanje jedne kompanije u teškim uslovima, jeste da ona na vreme shvati u kakvom se okruženju nalazi, koje mogućnosti poseduje kako bi postigla konkurentsku prednost. Takođe treba da zna šta uslovljava njeno ponašanje, i šta ona može da učini kako bi upravljala promenama.

Nove pojmove-forme ekonomske vrednosti: intelektualni kapital, kapital znanja, organizacije znanja, organizaciona učenja, informacioni vek, era znanja, informacione prednosti, neopipljive prednosti, neopiljivi menadžment, visoke vrednosti i ljudski resursi, već su ušli u savremene ekonomske rečnike. To je paradigma u kojoj se konkurentska prednost zasniva na pojedinačnim radnicima i organizovanom znanju. Snaga znanja je ključni razlog povezan sa pričama korporacijskog uspeha kao što su primena visokih tehnologija i narastajući broj Internet kompanija.

Osnovna hipoteza: Da li će u budućnosti preživeti samo one kompanije koje nauče da upravljaju znanjem i koje shvate da je ulaganje u obuku i razvoj kadrova od najveće važnosti za opstanak i stvaranje profita. .
Pomoćna hipoteza: Da li je uopšte potrebno postavljati ovu hipotezu.
Ciljevi istraživanja su u tome da se pomogne organizacijama u razumevanju značaja intelektualnog kapitala.
Zadatak istraživanja: da li su znanje i intelektualni kapital ključni ekonomski i razvojni resurs ekonomije 21-og veka.
Metode koje će se u istraživanju koristiti: metoda analize, sinteze, indukcije i dedukcije i metod upoređenja.
Intelektualni kapital, kao tema istraživačko – razvojnog rada, je samo donekle razrađena, zato što je sama po sebi jako duboka i široka. Zato je i sam intelektualni kapital i njegovo istraživanje budućnost mnogobrojnih radova.U ovom radu će se čitaocu pokušati približiti sam pojam intelektualnog kapitala i menadžementa znanja kao glavnih komponenti napredovanja jedne organizacije, definisanjem samih pojmova i predočavanjem mogućnosti iskorišćavanja znanja, odnosno intelektualnog kapitala, kroz kratke primere uspeha i neuspeha Nokie, Microsofta, Genaral Electric – a, Apple kompanije i IBM –a.

Intelektualni kapital

Definisanje intelektualnog kapitala


Pod pojmom intelektualni kapital, u stručnoj literaturi, smatra se sva neopipljiva imovina ( neopipljivi faktori poslovanja ) preduzeća koja značajno utiče na uspeh poslovanja, a nije eksplicitno izražena u bilansima.
Izvor tog kapitala je intelekt tj. znanje, koje možemo susresti u svom materijalnom (planovi, nacrti, baze podataka, priručnici i sl.) i nematerijalnom obliku (znanje, sposobnost delovanja, kultura i sl.)
Intelektualni kapital (neopipljiva imovina) često dostiže 80 – 90% vrednosti firme i glavni je pokretač inovacija i konkurentske prednosti u današnjoj, na znanju baziranoj ekonomiji.

Menadžment znanja se prepoznaje kao osnovna aktivnost za nastajanje, razvoj i opstajanje intelektualnog kapitala u organizaciji. Uspešna implementacija i korist od menadžmenta znanja uslovljava porast intelektualnog kapitala.

Znati šta, znati kako, znati gde i znati kada, su najvažniji elementi poslovnog uspeha i zato je ključni izazov nove ekonomije definisanje, upravljanje, merenje, unapređvanje i vrednovanje znanja i njegovog ekonomski relevantnog pojavnog oblika intelektualnog kapitala.
Vrednost svake organizacija se sastoji od finansijskog (vidljivog) i intelektualnog (nevidljivog bilansa) kapitala kompanije. ( Slika 1. )