Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Teorija sukoba civilizacija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Filozofija (/Forum-filozofija)
+---- Tema: Teorija sukoba civilizacija (/Thread-teorija-sukoba-civilizacija)


Teorija sukoba civilizacija - Maja - 01-03-2012 06:19 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Konflikti su po svojoj sadržini promenljive, dinamične, višestruko uzrokovane i složene društvene pojave. Njihovi najdublji koreni nalaze se u protivrečnosti i suprotnosti između:
- interesa,
- vrednosti ili
- značajnih resursa (materijalnih i duhovnih) kojima nosioci konflikta žele da raspolažu.
Društveni sukobi mogu nastati i razvijati se postepeno ali i stihijski, što najčešće vodi njihovom zaoštravanju, eskalaciji i preplitanju sa drugim konfliktima, dok u najekstremnijem vidu mogu rezultirati i potpunim uništenjem postojećeg sistema, kao u slučaju revolucija ili rata. postoje različiti oblici protivrečnosti i suprotnosti (otvorene, skrivene, objektne, neobjektne, unutrašnje, spoljašnje, međunarodne i druge), kao i njihovi različiti nivoi i oblici ispoljavanja. O institucionalizaciji konflikata postoje različita mišljenja koja su posledica ne samo idejno-teorijske orijentacije autora već i shvatanja suštine i uzroka društvenih sukoba uopšte. Spomenici drevnih kultura, istorijski spisi i teoretičari kazuju da su ljudi, društvene grupe, narodi i države tokom istorije više bili u odnosima različitih sukobljavanja i ratova nego što su živeli u miru.
Početkom trećeg milenijuma, društveni sukobi i mogućnost njihove prevencije nametnuli su se kao prioritetan društveni, bezbednosni i politički problem i to prvenstveno sledom istorijskih događanja u XX veku. Minuli vek, kao ni jedan do sada, bio je period nasilja i straha, ratova, sukoba. Sve do devedesetih godina XX veka istraživanje mira, prevencija i sprečavanje konflikata zasnivali su se na tradicionalnom pristupu odnosno modelima klasičnih međudržavnih konfliktnih situacija, kao i na opštoj fiksaciji globalnog sukoba ondašnjih super sila i vojnih blokova. Taj pristup se pokazao nedovoljno adekvatnim, jer je prenaglašavao političko-ideološke aspekte, dok su bili u potpunosti zanemareni regionalni, ekonomski, ekološki i kulturni faktori.

Unutrašnji uzroci konflikata kao i virtulentna priroda etničkokulturnih faktora bili su sistematski zapostavljani. Konflikti „niskog intenziteta” su takođe bili zanemarivani, jer su posmatrani kroz optiku pretpostavljenog „konflikta visokog intenziteta izmedu Istoka i Zapada”. Pojava novih izazova i pretnji miru i bezbednosti na prelazu vekova, nepredviđenost i eskalacija različitih oblika društvenih konflikata (od ratnih do klasnih), narastanje radikalnih ideologija (ekstremnog etničkog nacionalizma, šovinizma, verskog fundamentalizma, nihilističkog terorizma, klasičnog i kulturnog rasizma), opredelila je naučnu i humanistički nastrojenu javnost na drugačiji pristup u izučavanju, prevenciji i rešavanju unutardruštvenih, regionalnih i međudržavnih sukoba.


S A D R Ž A J

UVOD
1 Teorija sukoba civilizacija 4
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12