Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Turistička ponuda Dragačeva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Geografija (/Forum-geografija)
+---- Tema: Turistička ponuda Dragačeva (/Thread-turisti%C4%8Dka-ponuda-draga%C4%8Deva)


Turistička ponuda Dragačeva - Vesnica - 17-05-2010 10:36 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz geografije.

Predmet diplomskog rada "Turistička ponuda Dragačeva" su prirodni turistički motivi koji, zajedno sa antropogenim turističkim motivima stvaraju uslove za razvoj određenih vidova turizma. Objedinjeni sa receptivnim i komunikacionim faktorima, daju širok prikaz potencijala i valorizacije ovog prostora.
Cilj je bio da istražim datu temu, prikupim što više podataka i obradim ih na pravi način; a sve to uz pomoć većeg broja ljudi koji su direktno ili indirektno vezani za dragačevski kraj, i naravno uz korišćenje literature.
Najbolju saradnju sam ostvarila sa Ekološkim društvom Dragačevo iz Guče. Ova organizacija, koja se bavi evidentiranjem i zaštitom kulturnih i prirodnih dobara, prezentacijom Dragačeva u svetu i kod nas, učestvovanjem u organizovanju brojnih manifestacija, u mnogim stvarima mi je izašla u susret. Znala sam kako želim da izgleda moj rad, a Predsednik Izvršnog odbora ove organizacije, Dušan R. Ivanović, mi je dao na uvid podatke kojima raspolaže. Na terenskom istraživanju takođe, mi je bio od velike pomoći. Pomenuću još (ali ne kao manje važne) i Dragana Đolovića, prof. Niku - Nikolu Stojića i Perišu Peroševića kao moje "ključne saradnike" u meni ovom, veoma bitnom radu.
Zadatak je bio prikazati obrađene podatke na najjednostavniji način, da budu što pregledniji, kako bi čitalac ovog rada pod pretpostavkom da malo zna o ovom kraju, dobio jasnu sliku šta sve može videti u Dragačevu.
Od niza podataka i pojava koje sam istražila i navela, posebno bih naglasila zaštićena prirodna i kulturna dobra Dragačeva, neprocenjivo bogatstvo ovog predela. Imam utisak da ni veliki deo meštana nije svestan šta se nalazi oko njih.
Želja žitelja ovog kraja a i Turističke organizacije Dragačeva je da se razvija turizam koji se zasniva na tradicionalnom gostoprimstvu dragačevskog gorštaka da se za njegovu ljubaznost prema gostu čuje, a "novca je bilo i biće", kažu oni. Moto nosilaca turističke ponude Dragačeva, privatnog kao i društvenog sektora, pored ostalog je i "da turista dovede turistu" pa opet tako, "da mi štedimo njih, a oni da hvale nas".
Svojim boravkom u Dragačevu povodom izrade svog diplomskog rada uspela sam da osetim da sam im kao gost bila dobro došla, i više sam nego zadovoljna naučenim i viđenim.

Metode istraživanja

Metode koje sam koristila pri izradi ovog rada su:
-istorijsko - genetska;
-kabinetski rad;
-terenski rad i
-metoda posmatranja.
Što se tiče metodološkog pristupa u pisanju rada, rukovodila sam se uputstvima mentora, profesora dr. Jovana Romelića, koji mi je olakšao posao i učinio da mi rad na obradi ove teme pričinjava zadovoljstvo, i pored ozbiljnih poteškoća na koje sam nailazila.
Rad na prikupljanju podataka me je obavezao na istraživački racionalan pristup, a u cilju verodostojnog prikazivanja potencijala dragačevskog kraja.
Služeći se datim statističkim podacima mogao se do 1994. potpuno i sigurno prikazati turistički sadržaj i ugostiteljski potencijal na području Dragačeva. Napominjem ovu godinu jer je do tada bio potpun obuhvat statističkih podataka o turizmu i ugostiteljstvu, a izvor su bili statistički izveštaji iz društvenog sektora i privatnog ali, preko društvenog sektora. Od tada sam podatke iz privatnog sektora uzimala metodom slučajnog uzorka.
Prikupljanje podataka mi je otežavalo nepoverenje davalaca podataka sa sumnjom da će podatke koje daju neko koristiti u svrhu maksimalnog oporezivanja. Tako dobijene podatke izvan statističkih prikaza morala sam da proveravam više puta i na razne načine jer, prezentovanjem nevalidnih vrednosti pristup ovoj materiji bio bi neozbiljan i sveo bi se na banalnost.
Spisak literature koju sam koristila dat je na kraju diplomskog rada. Pored literature koristila sam se razgovorima sa određenim odgovornim ljudima u raznim službama opštine Lučani i radnim organizacijama, a posebno sa ljudima koji neposredno rade na poslovima od značaja za turističku ponudu Dragačeva.
Sada, moj odnoss prema Dragačevu kao značajnom turističkom području je potvrđen. Nadam se da će i čitaoci ovog rada doći do istog zaključka i poželeti da bar deo onog što ovaj veoma interesantan kraj nudi, u nekom vremenu vide i dožive.