Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Berze 4 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Berze 4 (/Thread-berze-4)


Berze 4 - Dzemala - 20-07-2011 08:03 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pripremajući se za pisanje ovog rada, naravno, prvo sam krenuo u potragu za literaturom gde sam se suočio sa ozbiljnim problemom. Naime, nigde u literaturi koja mi je bila dostupna nisam naišao na rad koji bi na celovit način obradjivao tematiku pojma berzi, njihovog pravnog statusa, organizacje i drugih parametara koji bi precizno definisali postojanje i ulogu berzi.

U nedosatku literature nije mi poreostalo drugo nego se okrenuti korišćenju “sveznajuće” globalne svetske mreže – interneta. Na moje veliko iznenadjenje, kada sam u pretraživač upisao “berze” dobio sam mogućnost da potražim informacije na 55 web adresa koje su me dalje, putem linkova, upućivale na još bezbroj adresa....

BERZA

Berza je fizički i poslovno organizovan prostor, na kome se po strogo utvrdjenim pravilima trguje hartijama od vrednosti, novcem i stranim sredstvima plaćanja.

Berza je institucija finansijskog tržišta, ali je i sama po sebi finansijsko tržište. Berze kao institucije organizovanog finansijskog tržišta kapitala, predstavljaju samostalne organizacije koje poseduju sopstveni poslovni prostor (zgradu), članstvo i poslovna pravila.

Iako berze u promet ne unose svoje hartije od vrednosti, niti same kupuju i prodaju hartije od vrednosti, one spadaju u finansijske institucije ali nisu intermedijarne finansijske institucije.

PREDMET TRGOVANJA

Predmet trgovanja na berzi mora da bude tipiziran i standardizovan kako bi bio lako zamenjiv, i time trgovina njime jednostavna, brza i efikasna. Ovo omogućava odsustvo predmeta trgovanja sa mesta na kom se trguje.

ČLANOVI BERZE


Članovi berze su brokersko dilerska društva i ovlašćene banke. Prijem u članstvo berze vrši se na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije propisane aktima berze.

Berza je dužna da primi u članstvo brokersko – dilersko društvo, odnosno ovlašćenu banku ako ispunjava uslove za sticanje svojstva člana berze utvrdjene statutom berze.

Berza ne sme povrediti princip ravnopravnosti berze. Član berze je posebno dužan: ...