Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Odnos farmaceuta sa korisnicima usluga - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Odnos farmaceuta sa korisnicima usluga (/Thread-odnos-farmaceuta-sa-korisnicima-usluga)


Odnos farmaceuta sa korisnicima usluga - derrick - 20-02-2014 03:11 PM

UVOD

Savremeni profesionalni zahtjevi koji su upućeni farmaceutskoj struci, zahtijevaju svakodnevnu komunikaciju farmaceuta, kako sa pacijentima, tako i sa liječnicima, posebno liječnicima na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ali i sa ostalim zdravstvenim radnicima, predstavnicima industrije (stručnim suradnicima), predstavnicima regulatornih tijela i ostalima. Loše sposobnosti komunikacije farmaceuta i ostalih zdravstvenih radnika mogu uzrokovati širok spektar problema u svakodnevnom radu. Sukladno tome, jasno je da postoji značajna potreba svih zdravstvenih radnika za usvajanjem znanja i stjecanjem efektivnih vještina integriranih komunikacija što su i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne federacije farmaceuta (MFF).

Dobra komunikacija zahtijeva napor, razmišljanje, vrijeme i spremnost na učenje kako bi proces komunikacije bio uspješan. Svijest o svemu nabrojanom predstavlja prvi korak u poboljšanju znanja i vještina komunikacije. Profesionalna pozicija farmaceuta postavlja u poziciju usmjerenu sa jedne strane pacijentima koji očekuju savjet, a sa druge strane ka liječnicima koji zahtijevaju konzultaciju. U cilju postizanja što efektivnije komunikacija, au uvjetima u kojima su prisutne mnogobrojne prepreke (vrijeme, prostor / ambijent, ...), farmaceutima i drugim zdravstvenim radnicima su neophodne vještine asertivne komunikacije, i to kako verbalne tako i neverbalne komunikacije.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Odnos sa korisnicima usluga kao dio kompetencije u farmaceutskoj zdravstvenoj djelatnosti 4
3 Komunikacija farmaceuta sa korisnicima usluga 11
4 ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14