Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing strategija banaka u Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Marketing strategija banaka u Srbiji (/Thread-marketing-strategija-banaka-u-srbiji)


Marketing strategija banaka u Srbiji - derrick - 10-02-2014 01:18 AM

UVOD

Sve konkurentnije tržište uslovljava razvijeniji marketing radi opstanka banaka. Marketing banke podrazumeva pristup usmeren potrošaču, odnosno klijentu. Zadatak strateškog marketinga je da vodi bankarsku organizaciju kako bi se njeno delovanje što potpunije prilagodilo tržišnom okruženju. Izuzetno promenljiv poslovni ambijent zahteva da se poslovanje prilagodi promenama kroz adekvatne odgovore.

Marketing je nastao kao izraz večite težnje da se unapred spozna šta to kupac želi, te da mu se unapred izađe u susret sa ponudom. On se javlja kao sredstvo da se proizvodi, odnosno usluge, prilagode potrošačima radi postizanja obostranog zadovoljstva. Do skoro je među bankama vladao konzervativni stav prema marketingu za koji se smatralo da nije za bankarski sektor i ak i da se kosi sa nekim etičkim normama društva. Danas je situacija daleko drugačija. Ulazak inostranih banaka na manje razvijena tržišta, kao i prevlast koju sve više uzimaju u bankarskom poslovanju svojim agresivnim nastupom, ogromnim iskustvom i stranim kapitalom, u mnogome je izmenio odnos prema marketingu. Da bi opstale u ovakvim okolnostima, banke su morale da nađu načine da diferenciraju svoje usluge i ulažu u marketinške aktivnosti.

SADRŽAJ:

1. UVOD 1
2. MARKETING KONCEPT U BANKAMA 2
2.1. SPECIFIČNOSTI USLUŽNOG MARKETINGA 2
2.2. STRATEŠKO MARKETING PLANIRANJE 3
2.3. SADRŽAJ BANKARSKOG MARKETINGA 4
2.4. ULOGA MARKETINGA U PROMOCIJI BANKARSKIH USLUGA 5
2.5. SEGMENTACIJA TRŽIŠTA U BANKARSTVU 6
3. SPECIFIČNOST INSTRUMENATA MARKEING
MIKSA U BANKARSKOM SEKTORU 8
3.1. USLUGA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 9
3.1.1. Proizvodno-uslužne strategije banaka i strategija pozicioniranja usluge 9
3.2. CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 10
3.2.1. Strategije formiranja cena 10
3.3. DISTRIBUCIJA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 11
3.3.1. Podrška isporuci bankarskih usluga 12
3.4. PROMOCIJA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 12
3.4.1. Strategije promocije 12
3.5. INSTRUMENTI USLUŽNOG MARKETING MIKSA – DODATNI „3P“ 14
3.5.1. Ljudi kao instrument uslužnog marketing miksa 15
3.5.2. Uslužni ambijent kao instrument marketing miksa 15
3.5.3. Proces usluživanja kao instrument marketing miksa 16
4. MARKETING STRATEGIJA NA PRIMERU BANKE INTESE 17
4.1. MARKETING MIKS BANKE INTESE A.D. BEOGRAD 17
4.1.1. Usluga 17
4.1.2. Cena 18
4.1.3. Distribucioni kanali 18
4.1.4. Promocija 19
4.1.5. Ljudi 19
4.1.6. Proces usluživanja 20
4.1.7. Uslužni ambijent 20
5. ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22