Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Razvoj i karakteristike finansijskog tržišta u Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Razvoj i karakteristike finansijskog tržišta u Srbiji (/Thread-razvoj-i-karakteristike-finansijskog-tr%C5%BEi%C5%A1ta-u-srbiji)


Razvoj i karakteristike finansijskog tržišta u Srbiji - derrick - 31-08-2013 05:11 PM

UVOD

Finansijska tržišta predstavljaju mesta na kojima se trguje finansijskim instrumentima; ona se mogu definisati i kao organizovana mesta na kojima se susreću ponuda i tražnja za različitim oblicima finansijskih instrumenata (ili aktive). Na finansijskim tržištima preduzeća dolaze do sredstava neophodnih za svoje finansiranje. Na njima se povezuju subjekti koji raspolažu viškovima novčanih sredstava i subjekti kojima nedostaje novac. Na taj način se povezuju dve značajne makroekonomske kategorije – štednja i investicije. Ukupan obim štednje na nivou nacionalne privrede u jednom vremenskom periodu jednak je ukupnom obimu investicija, što se naziva štedno-investicioni ciklus. Na finansijskim tržištima se kreiraju i transformišu finansijska potraživanja (obaveze) i izražavaju i realizuju ponuda i tražnja za finansijskim instrumentima. Preko njih se vrši alokacija akumulacije sa ciljem da se najefikasnije upotrebi u procesu reprodukcije. Subjekti koji imaju višak novca stavljaju ga, putem kredita ili vlasničkih udela, na raspolaganje subjektima kojima novac nedostaje. Ovo se postiže preko finansijskih instrumenata, koji se mogu pretvoriti u gotov novac kada su njihovim vlasnicima potrebna likvidna sredstva.

Karakteristike finansijskog tržišta koje ukazuju na to da je ono stabilno jesu: rast, inovacija i konkurencija. Ove karakteristike međusobno su uslovljene u neprekidnom ciklusu. Ako tržište stagnira, znači da na njemu nema inovacija i da je konkurencija izostala. Konkurencija sa svoje strane znači potrebu za inovacijama, kako bi se nadoknadilo gubljenje prihoda do koga se dolazi na tržištu, na kome je cena jedan od bitnih elemenata konkurentnosti. Inovacije u formi novih finansijskih proizvoda, tehnika, strategija i koncepcija smanjuju rizik i stabilizuju prihod do određene granice, jer bez određene doze rizika, nema ni porasta prihoda. Ova protivurečnost manifestuje se kroz još jednu od bitnih karakteristika savremenog tržišta – volatilnost ili nemirnost. Ravnoteža ponude i tražnje stalno se narušava i pre je slučajno kratkotrajno stanje, nego ostvarivi cilj za duži vremenski period.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Uloga i značaj finansijskog tržišta 2
1.2 Razvoj i karakteristike finansijskog tržišta u Srbiji 5
1.3 Bankocentrično finansijsko tržište Srbije 7
LITERATURA 10