Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nasledjivanje u c++ - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Nasledjivanje u c++ (/Thread-nasledjivanje-u-c)


Nasledjivanje u c++ - Dzemala - 10-09-2010 12:49 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Programski jezik C++ zamišljen je kao hijerarhijski jezik, u kojem se na osnovu prethodno poznatih tipova podataka mogu kreirati novi, a sve to u cilju da se aplikacije kreiraju metodom dekompozicije glavnog problema. Princip kreiranja novih tipova podataka je da se na osnovu ranije poznatog tipa kreira novi, koji ima iste osobine kao i prethodni tip, a ujedno sadrži neke nove osobine, koje ga razlikuju od prethodnog tipa.
Time se postiže i ušteda u vremenu potrebnom za razvoj aplikacije, jer se kao polazni tip podataka koristi neki prethodni, koji je dovoljno testiran, i već korišćen u dovoljnoj meri, da se njegova implementacija može smatrati pouzdanom. Ovde se pod tipom podataka podrazumeva postojeća klasa, koja sadrži određeni blok podataka članova, kao i relevantni skup funkcija članica klase. Kreirajući novi tip u stvari kreiramo novu klasu na osnovu postojeće. Kažemo da je nova klasa izvedena iz prethodne, i da nasleđuje njene osobine. Prethodna (odnosno polazna) klasa se u tom slučaju naziva osnovnom (engl. base) klasom, a novokreirana se naziva izvedenom (engl. derived).

Klasa se iz osnovne može izvesti na dva načina. To kompozicija (engl. komposition) i metoda nasleđivanja (engl. inheritance). Kompozicija podrazumeva da će izvedena klasa u sebi kao podatak (odn. varijablu) imati objekat neke osnovne klase. Tom lokalnom objektu se u toku rada sa objektom izvedene klase može pristupiti na standardne načine preko operatora '.' (dot) ili '->’ (arrow operator), kao kada se radi sa nestiranom strukturom. Kreiranje izvedene klase iz osnovne primenom metode kompozicije se efikasno može primetniti u radu sa programskim jezikom Visual C++ kod kreiranja složenih dijaloga, jer će sve kontrole unutar dijaloga biti predstavljene objektom osnovne klase unutar novokreiranog dijaloga. Posebno je važno pitanje inicijalizacije objekata osnovne klase...

SADRŽAJ :

1 Uvod 2
2 Nasleđivanje u C++ 3
2.1 Javno nasleđivanje 4
2.2 HAS-A pomoću kompozicije 5
2.3 HAS-A pomoću privatnog nasleđivanja 6
2.4 Nasleđivanje (generalizacija/specijalizacija) 8
3 ZAKLJUČAK 10
4 LITERATURA 11