Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza bilansa uspeha u osiguranju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


Bilans uspeha je dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom vremenskom periodu. Ovaj računovodstveni izveštaj se sastoji od leve i desne strane (zbog toga je dvostrani pregled).
Na levoj strani se beleže svi nastali rashodi – poslovni (nastali kao rezultat obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti), vanredni (nastali kao rezultat nepredvidivih okolnosti) i vanposlovni (nastali kao rezultat obavljanja dodatnih, sporednih poslovnih aktivnosti), dok se na desnoj strani beleže svi poslovni, vanredni i vanposlovni prihodi.
Sabiranjem stavki leve i desne strane bilansa uspeha dobijaju se ukupni rashodi i ukupni prihodi. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda – ostvaren je dobitak, obrnuto – ostvaren je gubitak.

• Bilans uspeha kao deo ukupnog finansijskog izveštaja kompanije prikazuje prihode, rashode, njihovu strukturu i, kao konačan cilj, neto dobit kompanije koja se kasnije reinvestira ili raspodeljuje akcionarima ili vlasnicima udela.

Kako izgleda bilans uspeha?

Bilans uspeha s jedne strane prikazuje prihode kompanije i njihovu strukturu, dok su sa druge strane suprotstavljeni rashodi i njihova struktura. Tako suprotstavljeni oni čine konačan finansijski rezultat koji može biti pozitivan (neto dobitak) i negativan (neto gubitak).

Obratite pažnju na strukturu ukupnih prihoda

Ukupne prihode čine tri podstavke. To su: poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi. Poslovni prihodi su prihodi od osnovnih aktivnosti kompanije, onih za koje je kompanija registrovana i za koje poseduje dozvole za rad. Analitičari daju pozitivnu ocenu ako poslovni prihodi čine pretežni deo ukupnih prihoda. To mogu biti prihodi od prodaje proizvoda, prihodi od pružanja usluga i sve drugo što je direktno povezano sa osnovnom delatnošću. Finansijski prihodi potiču od prodaje akcija, obveznica ili udela u drugim pravnim licima. Takodje mogu biti prihodi po osnovu kamata i dividendi kao rezultat dugoročnog plasiranja sredstava u finansijsku imovinu. Analitičari pozitivno ocenjuju kompaniju koja deo svojih prihoda uzima po osnovu finansijskih ulaganja. To govori o stručnosti menedžmenta i njihovoj svesti o mogućnostima koje pruža tržište kapitala. Treća stavka, ujedno i najnepoželjnija, jesu ostali prihodi. Uglavnom potiču od prodaje dela nepokretne imovine kao što su zgrade i zemljište. Ovakvi potezi rukovodstva najčešće se tumače kao prisutnost poteškoća u firmi. Najčešći razlog zbog kojih se rukovodstvo odlučuje na ovakve poteze jesu ubrzano topljenje obrtnih sredstava i nelikvidnost, mada razlozi ponekad znaju biti u najmanju ruku diskutabilni. Veliki udeo ostalih u ukupnim prihodima uvek se ocenjuje negativno.

Struktura rashoda – kako kompanija upotrebljava svoja sredstva?


Ukupne rashode čini više vrsta rashoda. Najvažnija stavka jesu poslovni rashodi, koje dalje čine nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala i zarada, amortizacija. Učešće kako poslovnih rashoda u ukupnim rashodima, tako i pojedinih kategorija poslovnih rashoda variraju od sektora do sektora. Ali, zajednički zaključak je da oni trebaju biti, relativno, što je moguće više zastupljeni u ukupnim rashodima. Drugi deo čine finansijski rashodi, najčešće u obliku kamata na kredite. Veličina ovih rashoda može značajno da varira a da kompanije i dalje posluju odlično. Zavisi od povraćaja na pozajmljeni kapital...

Sadržaj

1 Uvod 3
1.1 Kako izgleda bilans uspeha? 3
1.2 Obratite pažnju na strukturu ukupnih prihoda 3
1.3 Struktura rashoda – kako kompanija upotrebljava svoja sredstva? 4
1.4 Naučite da čitate izmedju redova 4
2 Nekoliko važnih racio brojeva 5
3 Primer bilansa stanja i uspeha i njihova analiza 6
4 AKTIVA 6
5 Prethodna godina 6
6 Tekuca godina 6
7 PASIVA 6
7.1 BILANS USPEHA 6
8 Prethodna godina 6
9 Tekuca godina 6
10 IV GRUPA POKAZATELJA 9
11 Zaključak 10

Referentni URL