Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Abs banka bankarski poslovi,elektronsko poslovanje, i ugovori
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski i master radovi iz menadžmenta ljudskih resursa i elektronskog poslovanja.

Društvene političke promjene koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu posljednjih godina dovele su do toga da smo proizišli iz socijalizma /”svi smo mi jednaki”/, i da smo stvorili novo državno ustrojstvo građanskog demokratskog društva gdje građanin funkcioniše kao suverena ličnost, koja samostalno donosi sopstvene odluke i nosi rizike s tim u vezi.
Transformacija bosanskohercegovačke ekonomije iz komandne u tržišnu ekonomiju u kojoj dominira privatno vlasništvo nad državnim stavila je puno više slobode i otvorenosti prema okruženju.
Ova transformacija iz državnog u privatno vlasništvo omogućila je veću konkurenciju, proširila veće mogućnosti, stvorila veće šanse ali i nove opasnosti za učesnike u tržišnoj utakmici.
Period rata 1992-1995,na ovim prostorima rezultirao je da je postoječa privredna infrastruktura i bankarski sistem velikim dijelom uništen ili oštećen..
Poslje rata kako preduzeća tako i banke su suočena sa problemima zastarjele tehnologije, nedostatkom stručnih kadrova, kvalitetnih menadžera i marketologa, sposobnih da vode banke u novom tržišnom ambijentu.
Pod pojmom kvalitetan menadžer i marketolog misli se da kompletno i validno vlada trubulentnom situacijom na tržištu, posebno kod osmišljavanja preduzetničke vizije, poslovne misije, ciljeva i zadataka, organizovanjem i izborom marketing strategije na ciljnu tržišnu grupu.
Imajući u vidu sve navedene društveno političke promjene jasno je da bosanskohercegovačke banke, da bi opstale na tržištu, moraju se prilagoditi promjenama, a sve u cilju zadovoljenja zahtjeva potencijalnih potrošaća

Cilj ovog seminarskog rada jeste da prikaže, bankarske poslove, elektronsko poslovanje i ugovore o bankarskim poslovima, sa akcentom na privatnu ABS banku,
Najprije ću ukratko objasniti zakonsku regulativu o bankama, šta je to banka, šta je to bankarsko poslovanje, elektronsko poslovanje, kreditni poslovi a zatim ću ovo sve obrazložiti na primjeru privatne ABS BANKE , njeno elektronsko bankarstvo i primjer ugovora o potrošačkom kreditu ...

SADRŽAJ

UVOD…………………………………………………………………….... 4
1.Zakonska i normativna regulativa u bankarstvu..........................5
1.1. Zakon o bankama ......5
1.2. Banka, djelatnost i organizovanje banke..............................6
1.3. Sistematizacija banaka.....6
1.3.1. Centralna banka...........6
1.3.2. Poslovne banke............6,7
1.4. Bankarski poslovi..................................................................8
1.5. Kreditni poslovi......................................................................9
1.5.1 Jednokratni, obročni i amortizacioni krediti................10
1.5.2 Potrošački krediti .....10
1.5.3. Hipotekarni krediti......10
1.5.4. Konzorcijali krediti......10
1.5.5. Sted by krediti............10
1.5.6. Lombarni krediti.........10
1.6. Elektronsko poslovanje.......................................................11
2. ABS BANKA DD SARAJEVO........................................................12
2.1 Elektronsko bankarstvo ABS Banke....................................13
2.2 Ugovor o Potrošačkom kreditu ABS Banke.........................14
3. ZAKLJUČAK…………………………………………………………...15
4. LITERATURA…………………………………………………………..16

Referentni URL