Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strategijski menadžment u sportu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

U svetu se poslednjih godina u sistemu sporta sve veća pažnja poklanja izradi generalne (nacionalne) strategije razvoja sporta pojedinih zemalja, kao I konstruisanju što optimalnijih generalnih i/ili pojedinačnih modela strategije razvoja, s obzirom da se danas još uvek upravljanje bazira pretežno na intuitivnim i tradicionalnim iskustvima, ali i uz sve veće uvažavanje i kontinuiranu primenu naučnih saznanja, kao i informaciono-menadžerskog načina mišljena u upravljanju sportom. Za razliku od empirijsko-intuitivnog načina upravljanja, u današnjim uslovima, informaciono-menadžerski način pruža daleko objektivnije i ubedljivije mogućnosti da se upravljačke akcije, pored uobičajenih misaono-logičkih i kvalitativnofilozofskih, formulišu i u obliku odgovarajućih strategijsko menadžerskih modela, izraženih u kvantitativnom obliku, zasnovanih na empirijskim istraživanjima, tradiciji i stečenih iskustava.

Ovaj rad ima za cilj da pokaže koliko je velika uloga menadžmenta i menadžera u oblasti sporta, i sastoji se iz pet delova. U prvom delu opisan je pojam menadžmenta, njen nastanak i funkcija. U drugom delu opisan je pojam strategija a u trećem pojam strategijskog menadžmenta.
Četvrti deo se odnosi na strategijskiski menadžment u sport, dok je u petom delu objašnjeno modelovanje strategijskog menadžmenta u sportu.


SADRŽAJ


UVOD 1
1.POJAM MENADŽMENTA 2
1.1. Menadžment kao proces 2
2.POJAM STRATEGIJE 4
3.STRATEGIJSKI MENADŽMENT – pojam 5
4.STRATEGIJSKI MENADŽMENT U SPORTU 6
4.1. Izazov primene strategijskog menadžmenta u sportu 7
5.MODELOVANJE STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA U SPORTU 8
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
Referentni URL