Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza bilansa uspeha
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Predmet analize je bilans uspeha. Metode korištene u ovoj analizi su metoda raščlanjavanja i metoda upoređivanja. One su jedne od osnovnih metoda u analizi bilansa. Pomoći će nam da utvrdimo strukturu i sastav bilansa uspeha, kvalitativne i kvantitativne odnose medju delovima bilansa uspeha ako su mogući, uzroke koji dovode do takvih odnosa i sve to s ciljem da bi smo videli koji faktori bilansa uspeha utiču na razvojnu tendenciju u poslovanju.
Sredstva analize koja ćemo koristiti su: apsolutni brojevi, relativni brojevi, indeksni brojevi. Oni će nam pokazati tempo dinamike posmatranih pojava, odnosno pojedinih elemenata bilansa uspeha izraženih brojčano.
Analizom bilansa uspeha saznaje se o obimu, strukturi i dinamici pojedinih prihoda i rashoda, njihovom korelativnom odnosu i uticaju na ostvareni rezultat poslovanja preduzeća.
Prvo ćemo uopšteno reći o bilansu uspeha tj. kako se formira. Zatim ćemo detaljno analizirati prihode, rashode, troškove, rezultate poslovanja da bi na kraju izveli zaključak iz ove analize.

NASTANAK BILANSA USPEHA

Godinama je u prikazivanju poslovanja dominantan značaj imao bilans stanja, s obzirom da prikazuje da prikazuje sredstva i izvore sredstava (obaveze) preduzeća.
Značaj bilansa uspeha naglo počinje da raste u drugoj polovini dvadesetog veka sa porastom konkurencije i razvojem novih oblika preduzeća. Time je i ujedno rastao značaj poslovnog rezultata. Bilans uspeha treba posmatrati u stalnoj uslovljenosti i povazanosti sa bilansom stanja, iz čega generički i vuče svoj koren.

POJAM I FORMIRANJE BILANSA USPEHA

Bilans uspeha predstavlja finansijski izveštaj u kome su prikazani prihodi i rashodi za dati obračunski period iz čijeg se sučeljavanja utvrđuje rezultat koji može biti pozitivan ili negativan
Prihodi se definišu kao povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili unapređenja sredstva ili smanjenja obaveza što ima za posledicu povećanje vlasničkog kapitala, osim onog u vezi s doprinosima-uplatama od strane učesnika u vlasničkom kapitalu.
Pojam rashoda obuhvata sva smanjenja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili iscrpljenja sredstava ili stvaranja obaveza što za posledicu ima smanjenje vlasničkog kapitala, osim onog u vezi s raspodelom vlasničkog kapitala učesnicima.
Kada su prihodi veći od rashoda rezultat poslovanja je pozitivan (dobitak) , a kada su prihodi manji od rashoda rezultat je negativan (gubitak).
Bilans uspeha može se prikazati u formi jednostranog i dvostranog pregleda Jednostrani pregled prvo iskazuje prihode zatim rashode i na kraju rezultat poslovanja preduzeća i izgleda ovako:
1.Prihodi (poslovni, finansijski i ostali)
2.Rashodi (poslovni, finansijski i ostali)
3.Rezultat (prihodi umanjeni za rashode)

Ako je bilans uspeha dat u formi dvostranog pregleda na levoj strani se iskazuju rashodi i dobici , a na desnoj prihodi i gubici i to izgleda ovako:
Referentni URL