Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sterilizacija i dezinfekcija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Antisepsa je postupak uništavanja prouzrukovača infekcije u tkivima organizama ili sa instrumenata i aparata koji su zagađeni mikroorganizmima.
U postupku antisepse se koriste razne supstancije hemijskog ili biološkog porekla.
Zavisno od prirode i koncentracije antiseptičnog sredstva, ona ili ometaju rast i razmnožavanje mikroorganizama te deluju bakteriostatično ili uništavaju mikroorganizme te deluje baktericidno.
Pod asepsom podrazumevamo zbir postupaka i mera koje služe za profilaktičko uništavanje prouzrokovača infekcije i sprečavanje njihovog prodiranja u organizam.
Uslovi aseptičnog rada se postižu:
•fizičkim i
•hemijskim postupcima koji se zovu sterilizacija i kojim se postiže totalno uništavanje mikroorganizama i njihovih spora.

Sterilizacija predstavlja odnosno je profilaktički postupak kojim se u potpunosti uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore sa predmeta, materijala i instrumenata koji dolaze u dodir sa ranom.
S obzirom na važnost same sterilizacije što se da zakljčiti i na osnovu same definicije, razvijene su brojne metode sterilizacije.
U nastavku rada biće objašnjene detaljno metode sterilizacije sa stanovišta njihove podele, primene, prednosti i nedostataka, načina kojim se one sprovode i dr.
Dezinfekcija je skup različitih mera koje se sprovode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama. Tokom sprovođenja ovih mera dozvoljeno je koristiti tehniku i preparate koji neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće prouzrokovati oštećenje radnih površina, predmeta, prostora ili objekata.

STERILIZACIJA

Sterilizacija je metoda koja je veoma važna za medicinsku nauku uopšte. Podrazumeva izlaganje medicinskih instrumenata, posuđa, hranljivih podloga, hrane, vode i drugo, visokim temperaturama ( temperature od 90 – 110 C, kroz određen vremenski period ), u cilju uništavanja mikroorganizama. Odabranim metodama sterilizacije se uništavaju kako vegetativni, tako i sporogeni mikroorganizmi Pioniri i začetnici ovih metoda bili su velika medicinska imena kao što su L. Pasteur, R. Koch, J. Tyndall u drugoj polovini 19. veka.

Pod pojmom sterilizacija u medicini, kao naučnoj oblasti, podrazumevaju se dva potpuno različita postupka i metoda za postizanje određenih efekata u njoj. Pojam koji je u žiži interesovanja označava metod koji omogućava da se iz određenih medijuma, kao što su kliničke prostorije, instrumenti, medikamenti, zavoji, telesne površine pacijenata, medicinskog osoblja i sl. odstrane svi mikrobi i postigne tzv. sterilitet, tj. stanje asepse. Ono se karakteriše time da u potpunosti otklanja mogućnost infekcije, tj. sprečava da zarazne klice, npr. pri obavljanju operacija u operativnoj sali, zagade mesto operativnog zahvata i život pacijenta dovedu u opasnost.

Sterilizacija je proces uklanjanja ili ubijanje svih živih mikroorganizama - bakterija, virusa, gljiva i parazita. Sterilizacija kao pojam je apsolutan tj. ne postoje stepeni sterilizacije. Sterilizacija je uništavanje svih oblika mikrobnog života. Sterilizacija je postupak pomoću kojeg se uništavaju svi oblici mikroorganizama pa i bakterijske spore.

Sterilizacija je higijenski postupak kojim se neka stvar ili predmet oslobađa štetnih mikroorganizama (kao što su gljivice, bakterije, virusi i prioni).
Sterilizacija je postupak pri kome se potpuno uništavaju bakterije (vegetativni oblici i spore), te drugi mikroorganizmi u hranjivim medijima, staklenom posuđu i drugimmaterijalima s kojima radimo u bakteriološkoj praksi.
Sterilizacija je izuzetno važna u hirurgiji kako bi se spriječile post-operativne infekcije i komplikacije. Sterilizacija je profilaktički postupak kojim se u potpunosti uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore sa predmeta, materijala i instrumenata koji dolaze u dodir sa hranom.

Sterilizacija se u medicinskim ustanovama vrši na više načina odnosno postoje više metodi sterlilizacije koje se koriste.

Metode sterilizacije

Za sterilizaciju se koriste:
•fizičke metode
•hemijske metode i
•specijalne metode.

Fizičke metode sterilizacije su:
•suva toplota i
•vlažna toplota.
Sterilizacija suvom toplotom vrši se:
Referentni URL