Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primjena statičkih metoda za ocjenu investicionog projekta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Finansiranje investicionih ulaganja je u funkciji rasta i razvoja preduzeća. Stoga, finansiranju investicija uvijek se poklanja posebna pažnja. Promatrano u ekonomskom smislu, investiciona ulaganja predstavljaju racionalno usmjeravanje i upotrebu raspoloživih resursa preduzeća na duži rok. Promatrano u finansijskom smislu, investicijska ulaganja predstavljaju angažovanje kapitala u investicijske projekte čija je rentabilnost povezana s rizikom neizvjesnosti takvih ulaganja. Otuda, postavlja se pitanje kako svesti rizike na prihvatljivu mjeru, a ulaganja učiniti izvjesnijim i racionalnijim.

Za ocjenu prihvatljivosti ili neprihvatljivosti investicijskih ulaganja razvijene su različite metode. Ove metode se ponekad u literaturi nazivaju i investicionim kriterijima, što je pogrešno, jer metode za ocjenu investicijskih projekata i investicijske kriterije nikako ne treba poistovjećivati. Nime, metodama za ocjenu investicionih projekata daje se širi značaj i putem njih se zapravo dolazi do investicionih kriterijima tj. do mjerila za meritorno odlučivanje o različitim investicionim alternativama...

S A D R Ž A J

UVOD - 2 -
1.MOGUĆE ALTERNATIVE FINANSIRANJA INVESTICIONOG PROJEKTA - 4 -
2.METODE OCENE EFEKTIVNOSTI INVESTICIJA - 7 -
3.STATIČE METODE OCJENE INVESTICIONIH PROJEKATA - 9 -
3.1 Metod povrata uloženih sredstava - 9 -
3.2 Računovodstvena stopa prinosa - 16 -
ZAKLJUČAK - 19 -
LITERATURA - 20 -

Referentni URL