Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Preliminarne radnje i planiranje revizije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Proces revizije se sastoji od niz zadataka koji počinje zahtevom klijenta za revizijom finansijskih izveštaja, a završava se izražavanjem mišljenja revizora u formi izveštaja. Finansijska revizija je sistemski proces koje je moguće efikasnije obaviti, ako revizor koristi plan obavljanja zadatka baziran na standardnom modelu procesa revizije. Standardni model procesa se satoji iz 4 faze:

1. faza – Prihvatanje klijenta
2. faza – Planiranje revizije
3. faza – Testiranje i provođenje dokaznih postupaka
4. faza - Procena i izveštavanje

Prva faza se odnosi na prihvatanje novog klijenta ili nastavku saradnju sa postojećim klijentom. Revizor mora da bude pažljiv kada odlučuje o tome koji su klijenti prihvatljivi. Neke revizorske firme odbijaju klijente iz visokorizičnih delatnosti kao što su banke i osiguravajuća društva u sektoru zdravstvenog i invalidskog osiguranja. Nakon što revizor donese zaključak da je klijent prihvatljiv šalje pismo o angažovanju, čime se posao oko angažovanja završava.

U fazi planiranja revizor prikuplja detaljnije informacije o poslovanju kompanije. Revizor procenjuje potencijalni doprinos internih kontrola reviziji i izvodi preliminarne analitičke postupke. Na temelju tih aktivnosti i preliminarnih promena, procenjuje se rizik i utvrđuje značajnost, zatim se pravi program revizije. Cilj ove faze se odnosi na planiranje revizije, jer ni jedan posao se ne može završiti na vreme ako se adekvatno ne isplanira.

U fazi testiranja i provođenja dokaznih postupaka revizor izvodi testove i analize: testove kontrole, dokazne testove transakcija, analitičke postupke i testove detalja salda. Pribavlja pravna akta i pismo uprave sa izjavom o tačnosti, pouzdanosti i usklađenosti finansijskih izveštaja. Cilj ove faze je da se pronađu dokazi koji potvrđuju istinitost i pouzdanost finansijskih izveštaja ...

Sadržaj :

UVOD 1
1 Preliminarne radnje u procesu revizije 2
1.1.1 Sticanje osnovnih informacija o klijentu 2
2 Planiranje – faza II 8
2.1 Plan revizije 8
2.1.1 Istražiti podatke vezane za zakonodavstvo 10
2.2 Analitički postupci 10
2.3 Sticanje saznanja o računovodstvenim sistemima i sistemima interne kontrole 11
2.4 Planiranje značajnosti 12
2.5 Memorandum o planu revizije 13
2.5.1 Testovi i uzorci 14
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17

Referentni URL