Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizovanje 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Druga po značaju funkcija menadžmenta je organizovanje. Pokretanje i aktivnosti funkcije organizovanja nastupaju odmah nakon definisanih i utvrđenih ciljeva, zadataka i planova preduzeća. Na osnovu definisanih ciljeva i zadataka preduzeća potrebno je izvršiti analizu ukupnog posla i njegovu podelu a parcijalno zadatke i poslove, podelu konkretnih poslova nsposrednim izvršiocima, izdvajanje sličnih ili istih poslova i njihovo grupisanje u posebne svrsishodne organizacione jedinice kao i povezivanje svih organizacionih jednica u jedan funkcionalni sistem, koji je u stanju da adekvatnim interakcijskim vezama ostvari funkcionisanje čitavog organizacionog sistema.

Na osovu napred iznetog, organizovanje je veoma značajna funkcija koja svojim aktivostma obezbeđuje nesmetano, efikasno i efektivno funkcionisanje preduzeća, kao organizacionog sistema. Naravno, funkcija organizovanja se ne može svesti isključivo na aktivsti koje su napred navedene (jer organizovanje obuhvata i mnoge aktivnosti koje napred nisu navedene) međutim, sa stanovišta potrebe ove naučne discipline analiziraćemo samo najvažnije segmente funkcije organizovanja.

Osnovni zadatak ove faze je efikasno struktuiranje i aktiviranje organizacionih potencijala radi ostvarenja definisanih ciljeva.

Menadžer treba da stvori strukturne odnose između članova organizacije i aktivnosti koje oni obavljaju. Da bi se postigao neki cilj, organizacija zahtijeva da se posao raspodeli na veći broj ljudi. Funkcija organizovanja vrši raspodelu ovog posla i uspostavlja međuzavisnost između članova organizacije. . .

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Podela rada 4
1.1.1 Specijalizacija posla 4
1.1.2 Standardizacija i tipizacija u organizaciji rada 5
1.2 Vrste organizacionih struktura 7
1.2.1 Funkcionalna organizaciona struktura 11
1.3 Centralizacija i decentralizacija 12
1.4 Autoritaran model 14
1.5 Delegiranje 15
1.6 Projektovanje i razvoj organizacije 16
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20

Referentni URL