Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment usluga ( osiguranje)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Za svet današnjice karakteristično je sveprisutno postojanje rizika, kao neizvesnosti u pogledu ostvarenja štetnog događaja. Brojni su primeri saobraćajnih nezgoda, požara, poplava, krađa, terorističkih napada, zemljotresa, uragana i drugih štetnih događaja koji ugrožavaju živote i imovinu ljudi, te imovinu, kontinuitet poslovanja i sam opstanak privrednih subjekata. Takođe, brojne studije ukazuju da danas živimo u svetu znatno rizičnijem nego ikada do sada, što zahteva adekvatan pristup upravljanju rizicima. Tako na primer, izveštaj The Global Risks 2007, sa godišnjeg sastanka Svetskog Ekonomskog Foruma u Davosu, ukazuje na potrebu imenovanja risk menadžera od strane vlada država kako bi se procenjivali rizici i kako bi se odredio prioritet rizika sa kojima se pojedine zemlje suočavaju, a koristeći iskustva privatnog sektora. Osnovni cilj jeste proaktivni pristup upravaljanju rizicima koji izbegava tzv. silo pristup u okviru koga se rizici tretiraju izolovano, što je posebno potrebno osiguravajućim društvima kao osnovnim subjektima upravljanja rizicima u društvu.

Svaka aktivnost pojedinca, preduzeća ili organizacije bilo da je ona finansijske ili nefinansijske prirode povezana je sa rizikom. Rizik je faktor koji ne možemo da kontrolišemo
i kome smo izloženi konstantno čega smo manje ili više svesni. Suočavajući se sa rizikom od davnina, čovek je morao da organizuje neku vrstu zaštite od posledica sopstvenih aktivnosti koje bi mogle naneti štetu ne samo njemu, nego i drugim licima zato se ideja organizovanja zaštite putem zajednice pojavljuje još u antičkoj Grčkoj, razvija tokom trajanja Rimskog carstva, epohe feudalizma i nastavlja svoj razvoj u današnje vreme. Na taj način rizik od nastajanja štetnog događaja deli se na više lica koja zajednički snose njegove posledice...

Sadržaj :

UVOD 1
1 Istorijat usluga osiguranja 3
1.1 Teorijski okvir usluga 4
1.2 Delatnost osiguranja u Srbiji 8
2 Usluge osiguranja na primeru kuće Wiener Städtische 10
2.1 Štedno osiguranje vs. štednja u banci – primer osiguranja života 14
3 Rizici sa kojima se susreću osiguravajuća društva 15
3.1 Upravljanje rizikom 17
4 Tržište osiguranja u Srbiji i mogućnosti unapređenja usluge osiguranja 18
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22

Referentni URL