Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Institucionalni aspekti menadžmenta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U ovom seminarskom radu pokušaćemo utvrditi koje su vrste i osnovne karakteristike institucionalnih oblika organizacije preduzeća. Želimo čitaocu pružiti uvid u klasifikacije, osnovne sličnosti i razlike između oblika organizacije preduzeća. Obratićemo pažnju na svaku vrstu organizacije ponaosob i dati jasan pregled u načine osnivanja, oblike vlasništva i nosioce rizika. Utvrdićemo koji su vlasnički odnosi zastupljeni u pojedinim oblicima organizovanja preduzeća.

Može se primjetiti da u različitim zemljama postoji više različitih pravnih oblika organizovanja preduzeća koji se mogu svrstati u 4 osnovne grupe:
1. Inokosna preduzeća
2. Društva lica
3. Društva kapitala i
4. Zadruge

Svaka od ovih grupa preduzeća predstavlja posebne, po mnogo čemu, specifične pravne forme organizovanja u privredi. One se međusobno razlikuju po nizu karakteristika, kao što su: pravni propisi za njihovo osnivanje, način pribavljanja kapitala, visina odgovornosti prema trećim licima, način upravljanja, raspored rezultata poslovanja (dobiti), itd.
O svemu tome će biti riječi u ovom radu. Takođe će se obratiti pažnja na oblike organizovanja velikih poslovnih sistema...

S A D R Ž A J

UVOD............................3

1. INOKOSNO PREDUZEĆE....................4
1.1. Pojam inokosnog preduzeća................4
1.2. Prednosti i nedostaci inokosnog preduzeća.............5

2. DRUŠTVA LICA......................5
2.1. Pojam društva lica.....................5
2.1.1 Vste društva lica...................6
2.1.2 Ortačko društvo................6
2.1.2.1 Prednosti i nedostaci Ortačkog društva.........7
2.1.2.2 Primjer ortačkog društva............7
2.1.3 Komanditno društvo................8
2.1.4 Finansijska struktura komanditnog društva.........8
2.1.5 Disolucija komanditnog društva.............9
2.1.6 Prednosti i nedostaci komanditnog društva.......9

3. DRUŠTVA KAPITALA...................9
3.1 Akcionarsko društvo..................10
3.1.1 Tipovi akcionarskog društva.........11
3.1.2 Načini osnivanja akcionarskog društva.......11
3.1.3 Prednosti i nedostaci akcionarskog društva....12
3.1.4 Upravljanje akcionarskim društvom........13
3.1.5 Primjer akcionarskog društva..........14
3.2 Društvo sa ograničenom odgovornošću............17
3.2.1 Prednosti i karakteristike DOO........19
3.2.2 Upravljanje DOO...............19
3.2.3 Razlozi za prestanak postojanja društva.....21
3.2.4 Sličnosti i razlike izmedju AD i DOO.......21
3.2.5 Primjer DOO..............22
3.3 Komanditno društvo na akcije..............22
3.3.1 Karakteristike komanditnog društva na akcije...22
3.3.2 Prestanak komanditnog društva na akcije......23
3.4 Zadruge.......................23
3.4.1 Seljačko zadrugarstvo............23
3.4.2 Osnivanje zadruge..............24
3.4.3 Upravljanje zadrugom...........25
3.4.4 Prestanak postojanja zadruge...........26
3.5 Prestanak društva kapitala................27
3.6 Redovni postupak likvidacije društva..............27
4. OBLICI ORGANIZOVANJA VELIKIH POSLOVNIH SISTEMA....28

5. KORPORACIJA....................28
5.1 Pojam korporacija..................28
5.1.1 Karakteristike korporacija............30
5.1.2 Prednosti i nedostaci korporacija.............32
5.1.3 Vrste korporacija...............32
5.1.4 Korporacijski identitet...............33
5.1.5 Globalne korporacija.................34

6. HOLDING.......................35
6.1 Koncept i način nastanka holdinga...............35
6.1.1 Holding kao preduzeće...........36
6.1.2 Holding kao grupa preduzeća...........37
6.1.3 Uspostavljanje holding odnosa..........37
6.1.4 Vrste holdinga.................38
6.1.5 Primjer holdinga.............39

ZAKLJUČAK.........................43

LITERATURA.......................44
Referentni URL