Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj Renea Dekarta na razvoj matematike - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD – kratak pregled razvoja matematike pre Dekarta

Ne zna se baš tačno kada su se pojavila prva matematička saznanja, ali se pouzdano zna da su razne matematičke, a posebno geometrijske činjenice bile poznate u starim civilizacijama, kao što su: sumjerska, egipatska, indijska. Osnovni podstrek za upoznavanje osobina geometrijskih likova sasvim sigurno leži u potrebi za njihovim primjenama. Herodot, na primjer, piše da je geometrija nastala u Egiptu zbog stalne potrebe za mjerenjem granice zemljišta posle poplave, jer je izlivena voda Nila brisala granične znake.
Stari Grci, preuzimajući matematička saznanja od Vavilonaca (naslednika Sumjera) i Egipćana, nisu ih samo širili, već su pristupili i sistematizaciji već poznatih tvrđenja, i u vezi sa tim, opredelili se za deduktivni metod. Naime, nisu prihvatili neku matematičku zakonitost (ma kako bila očigledna), ako nije dokazana.
Za osnivače geometrije, kao deduktivne nauke (a ne prostog zemljomjerstva, što reč geometrija znači), smatraju se Tales (ako 624-550 pre nove ere) i Pitagora (oko 582-510 pre nove ere). Obojica su putovali po Egiptu i Vavilonu, a zatim osnovali svoje škole u grčkim kolonijama, Tales u Miletu (Mala Azija), a Pitagora u Krotonu (Južna Italija). Trgovac po struci, Tales je prvi počeo da dokazuje razna geometrijska tvrđenja među kojima se istuču:

1. Prečnik kruga dijeli krug na dva jednaka dijela;
2. Uglovi na osnovici jednakokrakog trougla su jednaki;
3. Kada se dvije prave sijeku, naizmenični uglovi su jednaki;
4. Periferijski ugao nad prečnikom kruga je prav;
5. Stranice sličnih trouglova su proporcionalne;
6. Dva truogla su podudarna ako su jedna stranica i na njoj nalegli uglovi jednog trougla jednaki sa odgovarajućom stranicom i odgovarajućim uglovima drugog trougla...

Sadržaj :


UVOD – kratak pregled razvoja matematike pre Dekarta 3
1 Rene Dekart – život, delo, filozofija 6
2 Dekart kao matematičar – “Geomatrija” 8
2.1 Problemi koje Dekart razmatra u "Geometriji" 8
2.2 Šta je Dekart izumeo? 11
2.3 Posledice Dekartove metode 12
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18

Referentni URL