Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Interpersonalni odnosi menadžmenta turističkih preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Menadžment je nastao u veoma dalekoj prošlosti.Reč menadžment potiče od engleske reči manage (menidž), što znači upravljanje preduzećem ili javnim poduhvatima. Menadžment predstavlja uspešnost raspolaganja ograničenim resursima ili sredstvima, odnosno sposobnost obavljanja datog posla.Pojava menadžmenta vezuje se za period industrijalizacije.Cilj je da se sa što manjim ulaganjem elemenata proizvodnje ostvare što veći rezultati privređivanja, a to se omogućava aktivnostima efikasnog menadžmenta. Svako preduzeće, kao ćelija robno-novčane privrede, predstavlja određeni organizacioni sistem.Organizacioni sistemi su, po pravilu, veoma složeni, a pred njima se postavljaju i sve složeniji zahtevi.Nosiocima funkcije upravljanja takođe se postavljaju sve složeniji zadaci, koje mogu da ispune samo ljudi koji za to imaju odgovarajuću kvalifikaciju, tj. profesionalni menadžeri.Aktivnosti profesionalnih menadžera predstavljaju skup znanja, veština, delovanja, koja se koriste u regulisanju ponašanja organizacionih sistema.

Sve te aktivnosti imaju zajednički naziv menadžment i predstavljaju okosnicu organizacione strukture preduzeća.Menadžment predstavlja veoma kompleksnu aktivnost i može da se posmatra kao: veština upravljanja, teorija o upravljanju i kao upravljačka struktura.Samo preduzeće sa kvalitetnim i efikasnim menadžmentom može zadržati svoju konkurentsku poziciju, rasti i razvijati se.

Sadržaj

Uvod....................3
1.Organizaciona struktura i podela poslova...........4
1.1.Kritički faktori uspeha turističkih preduzeća...........4
2.Upravljanje pomoću ciljeva........5
2.1.Moć i autoritet menadžmenta..........5
2.2.Liderstvo.........6
3.Motivacija.......................7
3.1.Uloga i značaj motivacije u upravljanju............7
3.2.Teorije motivacije.............7
4.Komunikacija.............7
4.1.Značaj procesa komunikacija.........7
4.2.Unapređenje procesa komunikacija.....8
4.3.Faktori organizacione komunikacije........8
4.4.Upotreba komunikacionih veština........9
5.Upravljanje grupama.............9
5.1.Novi profil menadžera..........9
5.2.Razvoj organizacije za timove ili grupe.........9
5.3. timovi i timski rad............9
5.3.1. Timski rad..........9
5.3.2. Karakteristike timova.........10
6. Menadžerski nivoi i kontrola........10
6.1. Tipovi organizacionih struktura.........10
6.2. Nivoi menadžmenta.............11
6.3. Menadžerske veštine...........11
Zaključak............12
Literatura..........13
Referentni URL