Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nabavka materijala
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Materijal je predmet rada potreban za obavljanje procesa proizvodnje. U proizvodnji i u proizvodnim preduzećima uopšte, materijal se troši da bi se, kao rezultat tog trošenja, dobio nov proizvod. Osnovna karakteristika materijala je da se jednokratno upotrebljava, tj. da se troši u jednokratnoj uporebi i da time prenosi celu svoju vrednost u vrednost novog proizvoda. Materijal se svrstava u grupu obrtnih sredstava.
Kvantitativno troškovi materijala se utvrđuju kao proizvod utrošaka i nabavnih cena po jedinici utrošaka:
Tm=M·Cm, odnosno Tm=f (M,Cm)
Tm – troškovi materijala
M – utrošci materijala
Cm – nabavna cena materijala po jedinici utrošaka materijala

Osnovna karakteristika trošenja materijala u procesu proizvodnje jeste postepeno unošenje materijala u proces proizvodnje i njegova jednokratna upotreba u tom procesu. Naime, za proizvodnju određene količine proizvoda, na primer, količine određene godišnjim planom proizvodnje, u proces proizvodnje unosi se samo jedan odgovarajući deo ukupno potrebnog materijal, i taj deo se troši odjednom, a tek po utošku te količine u proizvodnju se unosi nova količina materijala.

U zavisnosti od faktora koji uslovljavaju trošenje, svi troškovi materijala dele se na:
- standardne troškove i
- stvarne troškove.

Sadržaj


1. Uvod 2
2. Nabavna funkcija 5
3. Zadaci i ciljevi nabavne funkcije 7
4. Upravljanje nabavkom materijala 9
4.1. Planiranje nabavki 13
4.2. Izbor dobavljača 14
4.3. Izvršenje nabavki 15
5. Marketing miks nabavke 16
Zaključak 18
Literatura 19
Referentni URL