Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacija poslovne funkcije planiranja u preduzeću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Strategija preduzeća obuhvata planiranje akcija preduzeća koje omogućavaju uspešno poslovanje i realizaciju definisanih ciljeva (povećanje obima prodaje, povećanje profita, poboljšanje kvaliteta itd.). U uslovima neizvesnosti, jake konkurencije i sve većih zahteva potrošača kvalitet je jedan od osnovnih faktora opstanka preduzeća na tržištu, povećanja profitabilnosti, rasta i razvoja preduzeća. Pristup kvalitetu evoluirao je od pojma vezanog za kvalitet proizvoda i usluga do pojma vezanog za upravljanje.

Proces planiranja obuhvata različite i složene aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje ciljeva tekućeg poslovanja i razvoja, kao i definisanje načina za njihovo ostvarenje. Pri tome je analiza stanja uz identifikovanje podsticaja i ograničenja osnova definisanja odluka i preduzimanja odgovarajućih akcija. Potreba za strategijskim planiranjem poslovnih aktivnosti proistekla je kao rezultat delovanja brojnih i kompleksnih faktora u okruženju preduzeća. Menadžment mora kontinuirano da proverava svoja viđenja u sredini sa stvarnim dešavanjima-promenama u elementima i faktorima sredine.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Funkcija planiranja i strategijsko planiranje 5
3 Planiranje u hotelu „Omorika“ 7
4 ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL