Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Simulacija projekta korišćenjem softvera MS Project 2003
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Razvoja nauke, tehnologije i civilizacije je prouzrokovao rastuću složenost projekata koja složenost dovodi do ozbiljnih problema pri njihovoj realizaciji. Problemi se manifestuju kroz produženje vremena realizacije projekata i povećanja ukupnih troškova realizacije. Adekvatnim reagovanjem na probleme došlo se do primene koncepta „project management“ – upravljanja projektima koji predstavlja proces planiranja, organizovanja i upravljanja zadacima i resursima usmeren ka ostvarenju zadatog (jasnog) cilja, uz zadata vremenska, finansijska i resursna ograničenja.

Koncept se u svetu uspešno koristi od sredine 60-tih godina , a bazira se na uspostavljanju efikasne organizacije koja omogućava da se na najbolji način iskoriste raspoloživi materijalni resursi, finansijska sredstava i ljudi u procesu realizacije projekta.

Sadržaj :

UVOD 1
1 DEFINISANJE PROJEKTA 5
1.1 Ideja projekta 5
1.2 Cilj projekta 5
1.3 Očekivani rezultati 5
1.4 Članovi projektnog tima i uloge koje im se dodeljuju 5
1.5 Lista indikatora pomoću kojih će se pratiti rad na predstavljenom projektu 6
1.6 Predlog budžeta 6
2 PLANIRANJE PROJEKTA 6
2.1 Objektiv projekta 6
2.2 Podela projekta na njegove delove-aktivnosti 7
2.3 Plan aktivnosti sa potrebnim vremenom za realizaciju projektnih koraka 7
2.4 Izveštaj plana aktivnosti 8
2.5 Procena troškova 9
2.6 Odredjivanje aktivnosti za članove tima 10
2.7 Projektni tim 11
3 REALIZACIJA PROJEKTA 12
3.1 Postupak kontrolisanja posla 12
3.2 Glavne kontrolne tačke tokom realizacije projekta 12
4 DOVRŠAVANJE PROJEKTA 14
4.1 Project cost 14
4.2 Procena projekta 15
4.3 Pregled napretka projekta 16
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 17
Referentni URL