Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Odnos farmaceuta sa korisnicima usluga
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Savremeni profesionalni zahtjevi koji su upućeni farmaceutskoj struci, zahtijevaju svakodnevnu komunikaciju farmaceuta, kako sa pacijentima, tako i sa liječnicima, posebno liječnicima na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ali i sa ostalim zdravstvenim radnicima, predstavnicima industrije (stručnim suradnicima), predstavnicima regulatornih tijela i ostalima. Loše sposobnosti komunikacije farmaceuta i ostalih zdravstvenih radnika mogu uzrokovati širok spektar problema u svakodnevnom radu. Sukladno tome, jasno je da postoji značajna potreba svih zdravstvenih radnika za usvajanjem znanja i stjecanjem efektivnih vještina integriranih komunikacija što su i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne federacije farmaceuta (MFF).

Dobra komunikacija zahtijeva napor, razmišljanje, vrijeme i spremnost na učenje kako bi proces komunikacije bio uspješan. Svijest o svemu nabrojanom predstavlja prvi korak u poboljšanju znanja i vještina komunikacije. Profesionalna pozicija farmaceuta postavlja u poziciju usmjerenu sa jedne strane pacijentima koji očekuju savjet, a sa druge strane ka liječnicima koji zahtijevaju konzultaciju. U cilju postizanja što efektivnije komunikacija, au uvjetima u kojima su prisutne mnogobrojne prepreke (vrijeme, prostor / ambijent, ...), farmaceutima i drugim zdravstvenim radnicima su neophodne vještine asertivne komunikacije, i to kako verbalne tako i neverbalne komunikacije.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Odnos sa korisnicima usluga kao dio kompetencije u farmaceutskoj zdravstvenoj djelatnosti 4
3 Komunikacija farmaceuta sa korisnicima usluga 11
4 ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
Referentni URL