Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Goli otok
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Širem partijskom članstvu, a narodnim masama pogotovo u našoj zemlji, nije uopšte bilo poznato - da ima izvesnih nesuglasica i nesporazuma - o osnovnim pitanjima partijskoga rada i državne politike, između rukovodstva KPJ i rukovod¬stva SKP pa je objava Rezolucije Kominforma od juna 1948. godine u Bukureštu: o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije, delovala »kao grom iz vedra neba«. Tada se nikako nije moglo naslutiti sa kakvom će se žestinom reagovati od strane naše partijske vrhuške na kritiku upućenu od strane rukovodstva SKP a još manje kako će se iz toga teške i dale¬kosežne posledice izroditi za našu zemlju. Radi razjašnjenja svega toga, potrebno je učiniti par napomena o predistoriji navedenog sukoba a i formiranja Golog otoka.

Poznato je daje odmah u posleratnim godinama došlo do zategnutog odno¬sa među članicama nekadašnje u ratu oformljene i efikasne Antihitlerovske koalici¬je, stoje moglo samo da slabi jačanje socijalističkih snaga u svetu, koje su iz rata po¬bedonosno nastupale u budućnost. Tokom nastupajućih, posleratnih događaja, među državama a po¬sebno među komunističkim partijama sveta nametalo se kao nužno formiranje bar jednog konsultativnog tela, radi razmjene iskustava između partija i radi koor¬dinacije njihove delatnosti, na osnovu uzajamne saglasnosti. Na ovakav način, oformljenje Informbiro, koji nije mogao donositi odluke, ali je imao savetodavni karakter, u čemu mu je i bila osnovna razlika od nekadašnje Kominterne.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Goli otok 4
1.1 Položaj Golog otoka 4
1.2 Prva hapšenja i deportovanje na Goli otok 6
1.3 Mere prevaspitavanja kažnjenika 8
1.4 Logor u logoru – Petrova rupa 12
1.5 Golootočka statistika 14
2 Posledice Golog otoka 16
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21
PRILOZI 22
Referentni URL