Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Raspad SFRJ 1980-2000.
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kada govorimo o bivšoj SFRJ, neophodno je napomenuti da je ona prva od zemalja narodne demokratije koja je oštroj kritici podvrgla komandno - administrativni sistem i krenula putem traženja novih metoda izgradnje socijalizma. Nijedna druga zemlja u toku 40 godina nije ostvarila toliko reformi, promena u ekonomskom i političkom sistemu, niti je usvojila toliko ustava i njihovih izmena.

Mada je prvobitno nastala kao centralizovana država, rešavanje nacionalnih problema teralo je Jugoslaviju prema federaciji. Usvajanjem Ustava iz 1974. godine, prema kojem su republike i autonomne pokrajine dobile široke nadležnosti, političku i ekonomsku samostalnost, članice federacije su stekle državni status. Omogućena je široka zakonodavna delatnost republičkih parlamenata i saradnja sa međunarodnim organizacijama. Obnovljeno je Veće naroda sa statusom samostalnog skupštinskog doma, sada u novom obliku, kao veće republika i pokrajina. Započeo je period kulta nacije. Na nov način tumačen je i status autonomnih pokrajina i njihov položaj u federaciji, premda su bile u sastavu Srbije, obe pokrajine imale su prava faktički jednaka republičkim .

Sadržaj:

UVOD 3
1 Jugoslavija od 1945-1980. 4
2 Dolazak Miloševića i stanje u državi 1989. 6
3 Nestanak SKJ i rast nacionalizma 8
4 Ratovi na prostoru SFRJ 9
4.1 Početak raspada – ratovi u Sloveniji i Hrvatskoj 9
4.2 Rat u Bosni i Hercegovini 10
4.3 Sukobi u Makedoniji i na Kosovu 11
5 Uticaj međunarodne zajednice 12
5.1 Vojne intervencije 14
6 Nastanak i raspad SRJ i SCG 15
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19
Referentni URL