Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Senzori i biosenzori
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Menadžment u medicini je proces kojim se planiraju, organizuju, usmjeravaju, kontrolišu i koordiniraju resursi i procedure, pomoću kojih se zadovoljavaju potrebe i potražnja za zdravstvenim i medicinskim uslugama. E-zdravstvo je savrijemeni alat za vkeću produktivnost, istovremeno je i sutrašnji instrument za preformiranje sistema zdravstvene zaštite i u isto vrijeme poštujući multi-kulturnu, multi-jezičnu i zdravstvenu zaštitnu tradiciju. Menadžment u medicini odnosno zdravstvu ima za cilj da u procesu pružanja usluga ostvari zadatak, kao jedna cjelina, kako bi se zadovoljile potrebe korisnika zdravstvenog sistema.

Predmet ovog rada jeste tema kojom se medicina bavi u svojoj teoriji i praksi. Reč je senzorima i biosenzorima. "Senzori prema svom nastanku i širokoj upotrebi pripadaju modernom dombu, kao i računari, internet, mobilna telefonija i sl. Oni su veći dio naše svakodnevnice i našli su skoro neprimjetno svoje mjesto u mnogobrojnim segmentima svakodnevnog života". Osnovni cilj rada jeste da prikaže i objasni pojam i funkcije ovih senzora, princip rada i osnovne vrste. Rad obuhvata sledeće teze:
- biosenzori;
- imunosenzori;
- fizički senzori;
- hemijski senzori;
- biohemijski senzori; i
- maseni senzori.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Senzori i biosenzori 3
1.1 Biosenzori 3
1.2 Imunosenzori 4
1.3 Fizički senzori 6
1.4 Hemijski senzori 6
1.5 Biohemijski senzori 6
1.6 Maseni senzori 6
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8
Referentni URL