Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Suicidalnost
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem porekla, mehanizama i procesa nastanka, oblika, rasprostranjenosti i lečenja psihičkih bolesti i poremećaja. Psihijatrija se bavi, osim lečenja, i prevencijom duševnih bolesti, kao i rehabilitacijom obolelih. Psihijatrija (grčki psyche – duša, iatrea – lečenje) klasično je određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovekove ličnosti koji proizilaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegovog odnosa sa okolinom. Psihijatrija je disciplina koja se bavi duševno poremećenim ljudima. Predmet njenog izučavanja su uzroci nastanka, klinička slika i lečenje duševnih poremećaja. Psihijatrija upotrebljava modele ponašanja i mentalne aktivnosti da bi umanjila nesigurnost organizujući znano u konceptualni okvir.

Psihijatrija je oblast medicine koja izučava uzroke, oblike i načine lečenja duševnih poremećaja. Postupak sa duševnim bolesnikom u svojem je razvoju prati razvoj društva i psihijatrije kao medicinske nauke. U početku je zasnivano na magijskim ritualima, budući da se nastanak gotovo svih bolesti tumačio uticajem nekih demonskih sila. Poznata kao stara veština, a mlada nauka, nastala je krajem XVIII veka. Institutucionalni smeštaj mentalno obolelih krajem XVIII i početkom XIX veka podrazumevao je zloupotrebu, zanemarivanje i vezivanje obolelih. Ishrana i odeća bile su oskudne.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Suicidalnost 4
1.1 Pojam i definicija suicidalnosti 4
1.2 Etiologija suicidalnosti 5
1.3 Terapijski pristup suicidalnom bolesniku 9
1.4 Prevencija suicidalnosti 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL