Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Identifikacija rizika u preduzeću Inea
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Upravljanje rizicima je složen postupak koji uključuje otkrivanje, analizu, procenu rizika i određivanje načina uklanjanja njegovih posledica na obavljanje normalnog procesa privredne delatnosti.
Cilj upravljanja rizikom je pre svega obezbeđenje kontinuiranog obavljanja delatnosti bez materijalnih gubitaka koji bi mogli biti uzrokovani ostvarenjem nekog rizika u toku obavljanja delatnosti.
Nastali rizik može imati za posledicu štete na stvarima koje se koriste u obavljanju delatnosti (uništenje ili oštećenje poslovnih zgrada, pomoćnih objekata i opreme, zaliha robe, prevoznih sredstava), gubitaka potraživanja, finansijskih gubitaka usled neizvesnih kretanja na tržištu kapitala i drugih uzroka, umanjenje imovine usled naknade štete trećim licima za koje odgovara društvo.

Upravljanje rizikom se dakle može definisati, kao delatnost čiji je cilj identifikacija i analiza različitih scenarija nastanka šteta od rizika kojima je izložen neki pravni subjekat i utvrđivanje najboljeg načina otklanjanja posledica tih šteta da bi se izbegle imovinske posledice koje mogu ugroziti sigurnost poslovanja.
U procesu upravljanja rizicima postoje sledeće faze:
1) Identifikacija rizika,
2) Analiza rizika,
3) Procena rizika,
4) Postupanje sa rizikom i kontrola rizika.


SADRŽAJ


1. UVOD 3
1.1. IDENTIFIKACIJA RIZIKA 3
2. LIČNA KARTA PREDUZEĆA INEA SR D.O.O. 4
2.1. DELATNOST, ORGANIZACIJA I KADROVI 4
2.2. PROIZVODNI PROGRAM I KALKULACIJA PRODAJNE CENE 6
2.3. OBRAČUN ZARADA ZAPOSLENIH 7
2.4. TOK GOTOVINE - CASH FLOW 7
2.5. ANALIZA USPEHA I PRELOMNE TAČKE POSLOVANJA ZA PERIOD 2010 GODINU KAO IDENTIFIKACIJA RIZIKA 8
2.5.1. Bilans uspeha za poslovnu 2010. godinu 8
2.5.2. Bilans stanja za poslovnu 2010. godinu 9
2.6. STEČAJ PREDUZEĆA 9
2.6.1. Stečajna masa 9
2.6.2. Stečajni poverioci 9
2.6.3. Stečajni upravnik 10
3. ZALJUČAK 11
4. LITERATURA 12
5. PRILOZI 12
Referentni URL