Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izbor partnera prilikom formiranja internacionalnih strategijskih alijansi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Globalizacija predstavlja jedan od katalizatora uključenja preduzeća na međunarodna tržišta. Ona označava jednu od najvažnijih promena u okruženju većine preduzeća i odnosi se na novu perspektivu ili stav u odnosima s ljudima iz drugih zemalja.

Kada kompanije počnu da posluju na međunarodnoj sceni, imidž koje su stekle kao nacionalni proizvođači često postaje neadekvatan. Na primer, American Express je nekada bila konkurentna, nacionalna kompanija s imidžom koji je odgovarao njenom poslovanju na tom polju. Taj imidž je svakako postao neadekvatan kada se radna organizacija razvila u globalnu putničku agenciju, bankarsku i kompaniju za poslovanje kreditnim karticama.
Kompanije ponekad akvizicijom upadaju na strana tržišta, i tada se otvara pitanje da li da se zadrži postojeće korporacijsko komercijalno ime i njegova vrednost, ili da se nametne novo, globalno komercijalno ime. Akvizicija neke kompanije koja se bavi određenom delatnošću. ili ako je u geografskoj oblasti u kojoj bi kupac želeo da proširi svoje poslovanje, može da bude brži način za ekspanziju od interne ekspanzije.

SADRŽAJ

1 UVOD - 1 -
2 OPŠTI PRISTUP STRATEGIJSKIM POSLOVNIM ALIJANSAMA - 2 -
2.1 Novo konkurentsko okruženje - 3 -
3 MOTIV ZA ULAZAK U MEĐUNARODNU ALIJANSU - 3 -
3.1 Analiza kvaliteta i slabosti konkurencije - 4 -
3.2 Procena potencijala partnera - 6 -
3.3 Osnove za nastajanje alijansi - 8 -
3.3.1 Sporazumi o marketng saradnji - 9 -
3.3.2 Licencni aranžmani - 9 -
3.3.3 Franšizing kao forma internacionalizacije - 9 -
3.3.4 Zajedničko ulaganje kao forma internacionalizacije - 10 -
3.4 Razlozi korišćenja medunarodnih strategijskih alijansi - 11 -
4 DEFINISANJE POSLOVNIH ALIJANSI - 13 -
4.1 Svrhe alijansi - 15 -
4.1.1 Kooptiranje - 15 -
4.1.2 Kospecijalizacija - 15 -
4.1.3 Učenje i internacionalizacija - 15 -
4.2 Marketing aspekt alijansi - 15 -
4.3 Tehnološki aspekt alijansi - 16 -
5 UPRAVLJANJE ALIJANSOM - 16 -
5.1 Uspostavljanje pravog tona - 16 -
5.2 Praćenje partnerovog doprinosa - 17 -
5.3 Prepoznavanje značaja toka informacija - 18 -
6 JAČANJE LIDERSTVA U UPRAVI PREDUZEĆA STRATEGIJSKIH ALIJANSI - 18 -
7 ZAKLJUČNA RAZMATRANJA - 19 -
8 LITERATURA - 20 -
Referentni URL