Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strateški menadžment u procesu upravljanja projektima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Danas je koncept upravljanja projektom široko razvijen u svetu i nezamenljiv kod upravljanja raznovrsnim projektima, posebno kod složenih, dugotrajnih i skupih razvojnih i investicionih projekata. Koncept upravljanja projektom se bazira na uspostavljanju efikasne organizacije koja omogućava da se na najbolji način iskoriste raspoložive metode planiranja i kontrole za efikasniju realizaciju projekta, odnosno omogućava najefikasnije korišćenje raspoloživih metoda, materijalnih resursa, finansijskih sredstava i ljudi u procesu realizacije posmatranog projekta. Upravljanje projektom predstavlja naučno zasnovan i u praksi proveren koncept kojim se, uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja, vođenja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija potrebnih aktivnosti da bi se određen projekat realizovao na najefikasniji način.

Dinamičnost sredine nameće svakom poslovnom sistemu potrebu za adaptacijom ukoliko želi da opstane, funkcioniše i naravno raste i razvija se. Za realizaciju ovih želja neophodno je upravljanje, što je uloga nove naučne discipline - strategijskog menadžmenta. Pod strategijskim menadžmentom se podrazumeva kontinuirano prilagođavanje preduzeća promenjivom okruženju u kojem se nalazi i koje vrši uticaj na preduzeće. Strategijski menadžment omogućuje usklađenost internog okruženja sa spoljnim okruženjem sistema, čime se postiže efikasno postizanje ciljeva poduzeća.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Definisanje i karakteristike projekta 3
1.2 Strateški menadžment u procesu upravljanja projektima 6
1.2.1 Podela procesa upravljanja preduzećem 7
1.2.2 Upravljanje ljudskim resursima projekta 9
1.2.3 Upravljanje kvalitetom projekta 14
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20
Referentni URL