Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tipovi menadžmenta preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U sledećih nekoliko primera i pomoću slika objasniću sve organizacione strukture koje se javljaju u našoj zemlji, počev od osnivanja jednog preduzeća I njegove najjednostavnije strukture, pa sve do organizacionih struktura većih kompanija.

Najsveobuhvatniju pa, prema tome, i najprihvatljiviju definiciju organizacione strukture daje M.Novak, koji pod organizacionom strukturom podrazumeva sveukupnost veza i odnosa između svih činilaca proizvodnje, kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog činioca proizvodnje, odnosno poslovanja.
U toj definiciji organizacione strukture uočava se onaj “anatomski karakter strukture”, koja mora osigurati optimalni sistem između osnovnih činilaca proizvodnje, ali i optimalni sistem unutar svakog činioca posebno.

S A D R Ž A J

UVOD 2
1 TIPOVI MENADŽMENTA PREDUZEĆA 3
1.1 OBLIKOVANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE 5
1.2 TIPOVI ORGANIZACIONIH STRUKTURA 9
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
Referentni URL