Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Teološko objašnjenje nauke i religije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Filozofija je nauka o pojmovima i njihovim svojstvima koje umna bića primećuju i o njima stvaraju određene misaone predstave, stavljajući ih u jedan odnos prema uzroku nastanka i drugim bićima sa kojima mogu imati određeni odnos. Naime, ako je neki pojam (predmet) vidljiv ili samo saznatljiv, on je i predmet uma, pojam koji um saznaje u nekom procesu saznavanja. Sistematsko i metodičko postavljanje i rešavanje različitih pitanja, koja se o svakom pojmu mogu postaviti, predstavlja posebnu delatnost, koju su Stari Grci nazvali „ljubavlju prema mudrosti“ (filozofijom), a one koji se njom bave „ljubiteljima mudrosti“ (filozofima).

Ako filozofiju ovako razumemo, razumet ćemo da je to, u biti, spoznaja o svemu, što, po prirodi stvari, filozofija i jest. Tako svako saznanje, bilo da je saznato ili je predmet saznavanja, postaje predmet filozofskog mišljenja. Broj pitanja o kojima su filozofi raspravljali vremenom je rastao, a raslo je i saznanje o srodnosti pojedinih pitanja, pa se nametnula potreba da se određena pitanja svrstaju u izdvojene celine i tako pažljivije proučavaju. Ovo izdvajanje određenih pitanja u zasebne celine se ne sme shvatiti kao zasnivanje nove nauke, znanosti i mudrosti izvan okvira filozofije, nego samo kao izdvojeni deo filozofije .

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Teološko objašnjenje nauke i religije 4
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 9
Referentni URL