Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Novi pristupi u nastavi i usvajanju gramatike nemačkog jezika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVODNA RAZMATRANJA


U istoriji učenja stranih jezika gramatika je tretirana i objašnjavana na više načina. Danas se pod terminom gramatika najčešće podrazumeva sintaksa i morfologija jezika, odnosno skup pravila koja omogućavaju govorniku da kombinujući reči na datom jeziku postigne željeno značenje. Gramatika je pokretač jezika; ona generiše značenje kroz odnose između leksičkih jedinica. Bitno je, međutim, praviti razliku između znanja gramatike i znanja o gramatici. Svako ko je sposoban da pročita i razume tekst na stranom jeziku, poseduje određeno znanje gramatike tog jezika kao sistema koji omogućava kreiranje i interpretiranje razumljivih rečenica. Praksa govori da u nastavi stranog jezika učenici obično stiču znanje o gramatici, što znači sposobnost da se razgovara o posebnostima jezičkog sistema i sposobnost da se opišu pravila koja se primenjuju u građenju rečenica (vrste reči i njihova funkcija u rečenici, gramatičke kategorije koje uređuju odnose poput broja, roda, aspekta, glagolskog vremena, itd.).

Varijable u nastavi kao što su veštine (slušanje, govor, čitanje i pisanje), registar (neformalni, konsultativni i formalni) i potrebe (za komuniciranjem, zahtevi profesije i sl.), takođe ukazuju da je u nastavi potrebno obratiti pažnju na formu jezika. Različite situacije diktiraju potrebu da nastavnik stranog jezika više uključi gramatiku u nastavu. Na primer, ako početnike podučavamo veštini razumevanja slušanjem i čitanjem, nastava gramatike nije potrebna. Ako je, međutim, reč o starijim učenicima na srednjem nivou znanja, nastava gramatike je neophodna ukoliko želimo da im pomognemo da uspešno savladaju zadatke tipa pisanja sastava ili slično.

Sadržaj

1 UVODNA RAZMATRANJA 3
TEORIJSKI DEO 6
2 Savremeni koncepti nastave stranog jezika 6
2.1 Istorijski pregled nastave nemačkog jezika u Srbiji 6
2.2 Jezička kultura i jezička pismenost 11
2.3 Faktori u procesu nastave stranog jezika 14
2.3.1 Faktori u procesu nastave stranog jezika 15
2.3.2 Motivacija 16
2.4 Usvajanje i učenje kulture u okviru nastave stranog jezika 18
3 Novi pristupi u nastavi gramatike 25
3.1 Metodičke dileme u nastavi gramatike 30
3.2 Savremene metode nastave gramatike 32
3.3 Teorija konstruktivizma 39
PRAKTIČNI DEO 43
4 Metode nastave nemačkog jezika i kontrastivna analiza jezičkih struktura u funkciji komunikativne kompetencije 43
4.1 Objašnjavanje, utvrđivanje i aktiviranje gramatičkih pojava 43
4.2 Implicitni pristup i razvoj komunikativne kompetencije – primer obrade perfekta 47
4.3 Razvijanje veštine razumevanja slušanjem 50
4.4 Problem jezičke ekvivalencije u nastavi i vežbanju prevođenja 54
4.5 Kontrastivna analiza sintaksičkih struktura istih semantički uloga - primer funkcije vršioca radnje 62
4.6 Preporuke za nastavne aktivnosti stranog jezika u skladu sa politikom Saveta Evrope 69
5 ZAKLJUČAK 73
LITERATURA 75
Referentni URL