Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje organizacionim promenama u dinamičnom okruženju - Diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Tema u fokusu u ovom radu se bavi principima i praksama da se uspešno postignu značajne promene u organizacijama. Postići uspešnu organizacionu promenu može biti prilično teško – može biti kao da pokušavate da promenite navike neke osobe. Srećom, postoji rastuća količina istraživanja, prakse i alata iz kojih svi možemo da naučimo. Važan cilj ovog rada je da se učini ova količina informacija pristupačnija – da pruži čitaocu nešto jasniju perspektivu uopšteno na razvoj organizacionih promena, zajedno sa dovoljno razumevanja da počne da primenjuje principe i prakse za uspešne promene u njihovim ulogama i organizacijama.

Sledeći podaci nisu dovoljni da vode veliki, sveobuhvatni i detaljni napor ka organizacionim promenama – ta količina podataka čini jednu poveću knjigu – a i pored toga, ne postoji standardna procedura za vođenje promena. Ipak, sledeći sadržaj može biti dovoljan da pruži čitaocu barem okvir onoga što mu/njoj treba da počne da upravlja promenama u manjim naporima za organizacionu promenu – a onda nastavi da uči.

Upravljanje organizacionim promenama uključuje procese i alate promena na nivou ljudskih resursa kao i na organizacionom nivou. Ovi alati uključuju struktuiran pristup koji se može upotrebiti za efektivnu tranziciju grupa i organizacija. Kada se kombinuju sa razumevanjem upravljanja pojedinačnim promenama, ovi alati pružaju okvir za upravljanje ljudskom stranom promena. Upravljanje procesima organizacionih promena uključuje tehnike za stvaranje strategija upravljanja promenama (procene spremnosti), uključivanje top menažera kao lidera promena (sponzorstvo), izgradnja svesti o potrebi za promenama (komunikacije), razvijanja veština i znanja da se podrži promena (edukacija i obuka), pomoć zaposlenima da prođu kroz tranziciju (pomoć od strane menadžera i supervizora), metode da se održi promena (sistemi merenja, nagrade i podrške).

Sadržaj

1. UVOD 1
2. KLASIFIKACIJA PERSPEKTIVA I TEORIJA ORGANIZACIONIH PROMENA 2
2.1 Klasifikacija organizacionih promena 2
2.1.1 Klasifikacija organizacionih promena prema cilju (uzroku) 2
2.1.2 Klasifikacija organizacionih promena prema karakteru procesa 2
2.1.3 Klasifikacija organizacionih promena prema sadžaju 3
2.1.4 Klasifikacija organizacionih promena prema ostalim kriterijumima 3
2.2 Klasifikacija teorija organizacionih promena i razvoja 4
2.2.1 Paradigme organizacionih promena 4
2.2.2 Klasifikacija teorija organizacionih promena i razvoja prema karakteristikama promena 5
2.3 Klasifikacija perspektiva organizacionih promena i razvoja 6
3. STRATEŠKE PROMENE ORGANIZACIJE 7
3.1 Kognitivni koncept transformacije 7
3.2 Koncept ubrzanja (momentum) i kvantnih promena 7
3.3 Koncept promena koje učvršćuju i promena koje razbijaju organizacioni okvir 9
4. PROPADANJE, ZAOKRET I SMANJIVANJE ORGANIZACIJE 10
4.1 Propadanje organizacije 10
4.2 Posledice propadanja i kriza organizacije 13
4.3 Zaokret i revitalizacija organizacije 14
4.3.1 Strategije zaokreta 14
4.3.2 Proces zaokreta 17
4.4 Smanjivanje organizacije 18
5. INSTITUCIONALNE PROMENE 20
5.1 Priroda i sadržaj institucionalnih promena 20
5.2 Uslovi i proces institucionalnih promena 23
5.3 Institucionalne promene u zemljama u tranziciji 24
6. ORGANIZACIONA ADAPTACIJA 26
6.1 Organizacione promene kroz improvizaciju 26
6.2 Logički inkrementalizam 27
6.3 Populaciona ekologija 30
7. UPRAVLJANJE UKUPNIM KVALITETOM 31
7.1 Pojam i sadržaj poslovnih procesa 31
7.2 Pojam i razvoj upravljanja ukupnim kvalitetom 33
7.3 Proces upravljanja ukupnim kvalitetom 35
7.4 Tehnike upravljanja ukupnim kvalitetom 37
7.5 Organizacija upravljanja ukupnim kvalitetom 40
8. REINŽINJERING POSLOVNIH PROCESA 42
8.1 Pojam i sadržaj reinžinjeringa poslovnih procesa 42
8.2 Proces i organizacija reinžinjeringa poslovnih procesa 45
8.3 Ocena reinžinjeringa poslovnih procesa 48
Zaključak 50
Literatura 51
Referentni URL