Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hipotekarno tržište 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Jedan od osnovnih stubova tranzicije u zemljama centralne i istočne Evrope je reforma finansijskog sistema na osnovama koje omogućavaju tržišni sistem privređivanja. U tom pro- cesu, stvaranje savremenog hipotekarnog tržišta predstavlja izuzetno važan segment. Sponta- na kreacija ovog tržišta je malo verovatna zbog izrazitih rizika (kreditni, kamatni, likvidnosni i dr.) koji banke u zemljama u tranziciji sputavaju u procesima dugoročnog kreditiranja. Ulo- ga države u kreiranju ovih tržišta bila je izrazita i u razvijenim zemljama. Danas se u svetu uglavnom jasno mogu diferencirati standardi funkcionisanja primarnog i sekundarnog hipote- karnog tržišta.

Cilj ovog rada je da objasni principe, prikaže osnovne modalitete funkcionisanja hipo- tekarnih tržišta u razvijenim zemljama sveta, ukaže na obavljen posao u ovom domenu u dru- gim zemljama u tranziciji i da analizira hipotekarno tržište u Srbiji. U prvom delu rada će teo- rijski biti predstavljena hipotekarna tržišta, tako da će se, pored pojma i vrsta ovih tržišta, poseban akcenat staviti na hipotekarne finansijske instrumente (hipotekarne kredite, primarne hipotekarne obveznice i sekundarne hipotekarne finansijske instrumente). Takođe će biti ana- lizirani i načini servisiranja hipotekarnih zajmova i refinansiranje hipoteka. U okviru teorij- skog predstavljanja hipotekarnih tržišta biće reči i o hipotekarnim hartijama od vrednost, nji- hovim vrstama i značaju, pri čemu će biti objašnjen proces sekjuritizacije.


SADRŽAJ

UVOD 4
I KONCEPT HIPOTEKARNOG TRŽIŠTA 5
1. POJAM I VRSTE HIPOTEKARNIH TRŽIŠTA 5
Pojam hipotekarnih tržišta 5
Vrste hipotekarnih tržišta 6
Primarno hipotekarno tržište 6
Sekundarno hipotekarno tržište 10
2. HIPOTEKARNI FINANSIJSKI INSTRUMENTI 14
Hipotekarni kredit 14
Primarne hipotekarne obveznice 16
Sekundarni hipotekarni finansijski instrumenti 18
3. SERVISIRANJE HIPOTEKARNIH ZAJMOVA. 19
Finansiranje kreditnih institucija 19
MBS (Mortgage – Backed Securities) 21
Hipotekarno refinansiranje 22
4. HIPOTEKARNE HARTIJE OD VREDNOSTI. 23
Proces sekjuritizacije 23
Koristi od hipotekarnih hartija 25
Vrste hipotekarnih hartija od vrednosti 26
Osnovi finansijske analize hipotekarnih hartija od vrednosti 27
II RAZVIJENA HIPOTEKARNA TRŽIŠTA U SVETU 29
1. HIPOTEKARNO TRŽIŠTE U SAD 29
2. HIPOTEKARNA TRŽIŠTA U ZEMLJAMA EU 32
Osnovne karakteristike 32
Veličina evropskog hipotekarnog tržišta 33
Funkcionisanje hipotekarnih tržišta u EU 35
3. UTICAJ FINANSIJSKE KRIZE NA HIPOTEKARNO TRŽIŠTE SAD-A 42
III HIPOTEKARNA TRŽIŠTA U ZEMLJAMA U TRANZICIJI 45
1. KARAKTERISTIKE HIPOTEKARNIH TRŽIŠTA U TRANZICIONIM ZEMLJAMA 45
Funkcionisanje hipotekarnih tržišta 45
Zakonska regulativa. 46
2. HIPOTEKARNO TRŽIŠTE U SRBIJI 48
Razlozi za donošenje Zakona o hipoteci 49
Trenutno stanje 50
ZAKLJUČAK 53
LITERATURA 54
Referentni URL