Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Da li testiranje, selekcija i odabir kadrova u organizaciji utiču na performanse
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management - HRM), je posebna naučna disciplina menadžmenta, koja uključuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije. Oblast HRM obuhvata praktično sve aspekte odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji. Takođe utiče i na sledeće oblasti:
- sistem odabira pri zapošljavanju, analize zaposlenih,
- povećanje produktivnosti zaposlenih,
- sistemi podsticajnih programa,
- razvoj i edukacija,
- ponašanje zaposlenih,
- pravna regulativa, sindikati, zaštita zaposlenih itd.

Upravo sveobuhvatan, sistemski pristup odnosima sa zaposlenima omogućuje najveći stepen poboljšanja performansi neke organizacije. Važnost ljudskog kapitala raste, tako da ljudi poseduju sve više znanja i informacija pa je i upravljanje ljudkim resursima sve teže. Potrebno je znanje kako uspešno upravljati ljudskim kapitalom, kako pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude koji će postići postavljene ciljeve i slediti strategiju preduzeća.

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnija poslovna aktivnost svake oragnizacije. Preduzeća u kojima se shvatilo da su ljudski resursi jedan od najvažnijih faktora uspeha, uspešnija su od preduzeća u kojima postoji loša uprava koja nije shvalila značaj ljudskih potencijala.

Menadžment ljudskih resursa odnosi se na prakse i politike koje su ptrebne da bi se izvršili menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima, a naročito sa zapošljavanjem, obukom, procenom, i nagrađivanjem zaposlenih u kompanijii obezbeđivanjem bezbednog, etički prihvatljivog i pravednog okruženja za njih.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Ljudski resursi 3
1.2 Da li testiranje. Selekcija i odabir kadrova u organizaciji utiču na performanse preduzeća? 5
1.3 Testiranje i selekcija u sistemu ISO 9001 9
1.3.1 Sistem kvaliteta i uloga kadrova u njegovom stvaranju 10
1.3.2 Standardi serije ISO 9000 i kadrovi 11
1.3.3 Implementacija standarda 14
1.4 Selekcija zaposlenih – validnost neformalnog obrazovanja? 15
1.5 Testiranje i selekcija u internacionalnim kompanijama, izazov globalizacije? 19
ZAKLJUČAK 25
LITERATURA 27
Referentni URL