Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment i organizacija fudbalskog kluba Juventus
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U ovom radu će biti reči o menadžmentu i organizacionoj strukturi fudbalskog kluba Juventus kao i o marketing promociji ovog kluba, ali i sportskih klubova uopšte. Svaka socijalno–kulturna pojava, a u tom smislu i sportska delatnost, ima stalnu potrebu za moralnom, organizacionom i finansijskom podrškom društva. Ambicije čoveka ili grupe ljudi u sportu, čiji je cilj samopotvrđivanje i razvoj sopstvenih kreativnih, stvaralačkih sposobnosti, a koje su usmerene i na zadovoljenje društveno–sportskih interesa, gotovo uvek se nalaze u raskoraku, a ponekad i u protivrečnosti sa objektivno–subjektivnim mogućnostima njihove moralne, materijalne finansijske podrške.

Analizirajući teorijska razmišljanja na ovu temu, uočava se da većina autora u ovoj oblasti, i to najčešće američki, posmatraju menadžment u sportu iz pozicije interesa privrednih organizacija ― proizvodnih, marketing, trgovačkih, televizijskih i sličnih kompanija, odnosno označavajući ih kao subjekt marketinga u sportu, koristeći sportsku delatnost i njegov fenomen, kao objekat, radi lakšeg ostvarivanja ili dopunskih prihoda svoje privredne srukture.

Sadržaj

UVOD 3
1 Menadžment i marketing u sportu 6
1.1 Marketing promocija sportskog kluba 8
1.1.1 Mass Mediji 8
1.1.2 Reklama 10
1.1.3 Prezentacija sportske organizacije 12
1.1.4 Odnosi sa javnošću sportske organizacije 13
1.1.5 Marketing sportskih organizacija 14
1.1.6 Problemi marketinga u sportu 15
2 Organizaciona struktura fudbalskog kluba Juventus 16
2.1 Sportski klub Juventus 18
2.2 Sportski proizvod FK Juventus 23
2.2.1 Pojam sportskog proizvoda 23
2.2.2 Segmentacija sportskog proizvoda 24
2.2.3 Cena sportskog proizvoda 28
2.2.4 Kanali distribucije 30
2.2.5 Kanali promocije 32
2.3 Direktni marketing u FK Juventus 36
2.3.1 Unapređenje prodaje 37
2.3.2 Odnosi s javnošću (PR) 38
2.3.3 Propaganda 40
2.3.4 Sponzorstvo - nov oblik propagande 41
3 Menadžment sportskog događaja 45
ZAKLJUČAK 51
LITERATURA 53
Referentni URL