Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ljudski rasursi kao savremeni menadžment koncept - Upravljanje Ljudskim Resursima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
Pod ljudskim resursima se podrazumeva ukupan duhovni i fizički potencijal zaposlenog, kako skriveni tako i korišćeni potencijal. Osnovu tretiranja ljudi kao resursa čini težnja da se ovaj potencijal izjednači u tretmanu sa ostalim poslovnim resursima preduzeća, kako u pogledu troškova, tako i u pogledu njegove funkcionalne veze sa procesom rada.

„Upravljanje ljudskim resursima, odnosno, sve aktivnosti koje se odnose na afirmaciju delovanja i razvoja ljudskih resursa u organizaciji predstavljaju kontinuiran medjupovezujuci i permanentan tok oko koga se odvijaju sve ostale menadzerske aktivnosti (Dr Dragan Subotic, 2005) .“

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management) se u organizacionoj teoriji i praksi javlja s početka 90-tih godina, kada se ljudski faktor počinje posmatrati kao predmet upravljanja. Upravljanje ljudskim resursima se pozicionira u sferi vođenja, odnosno usmeravanja ljudi u organizaciji, a zasniva se na ključnim kategorijama organizacionog ponašanja kao što su: motivisanje, odnosi pojedinaca i grupa, organizaciona socijalizacija, organizaciona kultura itd.
Tretiranje ljudi u procesu rada kao resursa, tj. kao određeni radni potencijal, daje složenost procesu upravljanja njegovim korištenjem i razvojem. Iz tog razloga, za efikasno upravljanje ovim resursom neophodna su određena teorijska znanja, kao i specifične metode, procesi i postupci da bi se ljudski potencijal iskoristio, odnosno da bi se usmerio njegov razvoj. Upotreba i razvoj ljudskih resursa treba da budu usmereni ka realizaciji krajnjih ciljeva preduzeća, tj. njegove razvojne i poslovne politike.


13 str
Referentni URL