Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Likvidnost banaka 2 - Bankarski menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Za opstanak banke od krucijalnog značaja je održavanje njene likvidnosti odnosno sposobnosti da u roku dospeća izmiri svoje obaveze. Zbog toga je upravljanje likvidnošću jedna od naj značajnijih aktivnosti kojom se bavi menadžment banke.
Dobro i kontinuirano upravljanje likvidnošću za banku znači minimiziranje opasnosti od nastanka ozbiljnih problema koji za posledicu mogu imati prestanak rada banke,obzirom da banke u uslovima tržišne ekonomije moraju permanentno da obezbeđuju dnevnu likvidnost u svom poslovanju.

Finansijska institucija se smatra likvidnom u koliko uvek ima pristup odmah raspoloživim sredstvima po realnoj ceni i to tačno u momentu kada su ta sredstva neophodna. Likvidna banka je ona koja poseduje odgovarajući iznos trenutno raspoloživih sredstava ili je u stanju da na vreme obezbedi likvidna sredstva .
Nedostatak adekvatnog nivoa likvidnosti je značajan pokazatelj da banka ima ozbiljnih problema u poslovanju.
Važnost likvidnosti nadilazi pojedinačnu banku,
budući da nedostatak likvidnosti u pojedinačnoj instituciji može imati
sistemske posledice. Zbog toga analiza likvidnosti zahteva da
uprava banke meri poziciju likvidnosti na kontinuiranoj osnovi, ali i
da ispita mogućnosti razvoja obveznih sredstava po različitim
scenarijima, uključujući i negativne uslove. . .

SADRŽAJ


Uvod.......................3
1. Koncept likvidnosti.....................4
2. Strategije likvidnosti...................5
2.1 Strategija kratkoročnih komercijalnih zajmova...........5
2.2 Strategija utrživih aktiva................5
2.3 Strategija likvidnosti na bazi plasmana sa anticipiranim dohotkom.....6
2.4Strategija upravljanja pasivom..................6
3. Projektovanje likvidnosti..................6
4.Struktura izvora rezervi likvidnosti.............7
4.1 Primarne rezerve likvidnosti................7
4.2Sekundarne rezerve likvidnosti..................8
4.3 Krediti za likvidnost...................9
5. Aktuelno stanje u Srbiji...................10
5.1 Likvidnost bankarskog sektora................10
5.2 Principi za upravljanje rizikom likvidnosti.............10
5.3 Bečka inicijativa..................11
6. Zaključak.....................12
Literatura....................13
Referentni URL