Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje kvalitetom softvera u poslovnom sistemu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Razvojem mikroelektronike, informatičke i komunikacijske tehnologije, rešenja zasnovana na računarima primenjuju se u svim područjima ljudskog delovanja. Izvršavanje i najbizarnijih poslova postalo je danas zavisno od ispravnosti rada računara. Računar se sastoji od sklopovske opreme, njegovog fizičkog dela i programske podrške, koja predstavlja uputstva fizičkom delu kako da izvrši postavljeni zadatak. Za ispravan rad neophodno je da su ispravna oba, odnosno sklopovski i programski deo. Kako bi se postigao željeni kvalitet pre nego se programska rešenja puste u eksploataciju, vrše se zahtevna testiranja sa ciljem uklanjanja što je moguće više grešaka.

Testiranje programske podrške je proces traženja grešaka. U njemu su obuhvaćene sve aktivnosti potrebne za vrednovanje sposobnosti programa da izvši pred njim postavljeni zadatak, kao i za tumačenje dobijenih rezultata. Programska podrška nije poput drugih fizičkih sistema koji za date ulazne veličine generišu odgovarajuće izlazne veličine. Razlika je u načinu u kojem dolazi do pojave kvara. Kod većine fizičkih sistema do kvara dolazi zbog određenog i najčešće nerazboritog skupa stanja koja u sistemu mogu nastupiti usled spoljašnjeg uticaja. Do pojave grešaka u programskoj podršci dolazi zbog mnogo bizarnih razloga. Detektovati sve različite modove kvara kod programske podrške je opšte neizvodljivo.

Testiranje softvera (ili samo testiranje) je bio prvi softverski alat za osiguranje kvaliteta softvera koji se primjenjivao za kontrolu softverskih produkata prije njihove isporuke ili instalacije kod klijenta. Na početku, testiranje je bilo ograničeno na završnu fazu razvoja softvera. Kasnije, zbog važnosti ranije detekcije softverskih defekata, a i da bi se ispunili koncepti osiguranja kvaliteta softvera, SQA profesionalci su inicirali proširenje testiranja i na testiranje u procesu kodiranja, što je dovelo do testiranja softverskih modula (unit testing) i kompletnog integracionog testiranja....

Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Testiranje softvera i otkrivanje grešaka 5
1.2 Tehnike softverskog testiranja 6
1.3 Vrste softverskog testiranja 7
1.3.1 Strukturalno testiranje –"White-box" 7
1.3.2 Funkcionalno testiranje 8
1.3.3 Prednosti Black box testinga 10
1.3.4 Nedostaci Black box testinga 10
1.3.5 Alati koji se koriste u Black box testingu 11
1.4 Testiranje performansi 11
1.5 Instalaciono testiranje 13
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 14

Referentni URL