Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Planiranje proizvodnje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Planiranje proizvodnje predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti u procesu proizvodnje. Po svojoj prirodi je povezano sa osnovnim ciljevima poslovne politike preduzeća kojim se regulišu najznačajniji proizvodni, prometni i ekonomski odnosi preduzeća. Planiranje proizvodnje je u vezi sa strategijom razvoja u skladu sa kojom se vodi odgovarajuća razvojna i poslovna politika. Takodje, ima i svoj uticaj na uvodjenje novih tehnologija kao i inoviranja postojećih pa sve do promena u organizacionoj, kadrovskoj i finansijskoj strukturi. Zbog toga se planiranju proizvodnje posvećuje izuzetna pažnja.

Mesečni plan (operativni plan) proizvodnje definiše proizvodnju na osnovu godišnjeg (dinamičkog plana).


PLANIRANJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Za ostvarenje planiranih poslovnih aktivnosti potrebno je izraditi Plan poslovnih aktivnosti kojim će se vršiti koordinacija i usmeravanje celokupne delatnosti društva u zadatom vremenskom periodu. To predstavlja dokument o budućoj poslovnoj i finansijskoj orjentaciji privrednog subjekta za postizanje optimalnih regulativa u poslovanju određivanjem ciljeva, zadataka i akcija.
Osnova za izradu Plana poslovnih aktivnosti su:

• Ciljevi i strategije razvoja preduzeća
• Zajedničke osnove poslovne politike preduzeća
• Analiza rada, razvoja i poslovanja preduzeća u prethodnom periodu.

Na bazi dokumenata preduzeća i analize rada, razvoja i poslovanja društva u prethodnom periodu vrši se izrada planskog dokumenta Plana poslovnih aktivnosti preduzeća za određeni planski period i to:..

SADRŽAJ


UVOD 3
1 PLANIRANJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI 4
2 PLANIRANJE PROIZVODNJE 4
2.1 Strateški plan proizvodnje 6
2.2 Godišnji plan proizvodnje 7
2.3 Mesečni plan proizvodnje 8
2.4 Sedmični plan proizvodnje 9
3 OSNOVNE KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14

Referentni URL