Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hartije od vrednosti na tržištu kapitala
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Razvijenost tržišta kapitala kao i stepen njegove uspešnosti u mnogome zavisi i od raznovrsnosti oblika hartija od vrednosti dugoročnog karaktera, koji se nazivaju efektima. Ako se na jednom tržištu kapitala posluje sa velikim i raznovrsnim brojem efekata, utoliko to tržište ima veću šansu za uspešno funkcionisanje i razvoj i obrnuto. Tržište kapitala predstavlja specijalizovano tržište na kome se između ostalog trguje i dugoročnim hartijama od vrednosti, odnosno vrednosnim papirima. Kada su nekom potrebna investiciona sredstva on ih može pribaviti na tržištu kapitala emitujući obveznice ili akcije.

Prvi papirni zapisi potiču još iz 1273. godine koji su bili napravljeni na kori od drveta. Kako se razvijalo društvo, tako su se i razvijale ideje sa načinima zadovoljavanja finansijskog tržišta kapitala, gde danas hartije od vrednosti zauzimaju značajno mesto...


POJAM HARTIJA OD VREDNOSTI

Hartija pd vednosti je pismeni dokument ili isprava koja onom ko je poseduje-daje određeno imovinsko pravo koje se može koristiti pod uslovom zakonskog vlasništva nad tom hartijom od vrednosti.
Prema propisima Republike Srbije hartije od vrednosti može emitovati savezna država, republika članica, pokrajina, grad, opština i drugo pravno lice.
Svaka hartija od vrednosti mora da poseduje određena svojstva, odosno, mora da ispuni tri uslova:

1. da je u pisanoj formi,
2. da je u toj ispravi sadržano neko građansko (najčešće) imovinsko pravo,
3. da je postojanje i ostvarenje imovinskog prava povezano sa postojanjem hartije od vrednosti.

Hartije od vrednosti u savremenom prometu mogu da igraju razne uloge i da se pojave kao sredstva plaćanja kredita, obezbeđenja potraživanja, robnog prometa i slično...

SADRŽAJ:

1. UVOD................................................................................................
2. POJAM HARTIJA OD VREDNOSTI.................................
2.1. Bitni elementi hartija od vrednosti…………….................................
3. VRSTE-PODELA HARTIJA OD VREDNOSTI.........................
3.1. Hartije od vrednosti prema načinu odredjivanja njigovog korisnika..................
3.2. Hartije od vrednosti prema prirodi sadržanog prava………..
3.3. Ostale podele hartija od vrednosti……………………………………………..
4. NOVČANE HARTIJE OD VREDNOSTI…………………………………..
4.1. Menica………………………………………………………………………….
4.2. Ček……………………………………………………………………………..
4.3. Deonica (akcija)………………………………………………………………..
4.4. Obveznica……………………………………………………………………...
4.5. Certifikati……………………………………………………………………....
4.6. Blagajnički zapisi……………………………………………………………....
4.7. Komercijalni zapisi…………………………………………………………….
4. ZAKLJUČAK........................................................................
5. LITERATURA.....................................................................
Referentni URL