Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Grupa i timski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Poslovanje organizacije danas zahteva izrazito fokusiranje na moc tržišta. Tržišno okruženje je visokokonkurentno, sa stalnim i radikalnim promenama i ostavlja veoma uske margine delovanja. Da bismo održali liderstvo na tržištu u dužem vremenskom periodu, moramo da iskažemo maksimalnu fleksibilnost, inovativnost i mnoštvo otvorenih mogucnosti delovanja. Novi sistem mora da bude kreiran tako da sadrži visoku strucnost službenika.

Te zahteve može da ispuni samo organizacija koja ima razvijen timski rad i u okviru njega timsko ucenje, bez kojeg nema napredovanja. Takva organizacija mora da stvori uslove da održi visoku tenziju ucenja i pretvaranje tenzije ucenja u moc promena i sposobnost inovacija.

Stvarna konkurentna prednost za organizacije je njihova sposobnost da uče brže od konkurencije, da sakupljaju i dele znanje i stalno ga uvećavaju.


GRUPA I TIMSKI RAD

Grupe vrše značajne funkcije u preduzeću. One zadovoljavaju značajne potrebe zaposlenih i vrše neke uloge koje nijedan drugi subjekt u organizaciji ne može da vrši. Pojedinac u organizaciji, naročito velikoj, ne može da zadovolji svoje potrebe pripadanja i povezivanja. Kako se neko može osećati prihvaćenim ili voljenim od strane 10 ili 20 hiljada kolega? Umesto toga, zaposleni u preduzećima stvaraju grupe u kojima mogu da zadovolje svoje potrebe pripadnosti ali ne samo njih, već i potrebe poštovanja, moći, sigurnosti itd.

Menadžeri najveći deo svoga posla ne obavljaju individualno već u grupama. Kolegijumi, radne grupe, komisije su samo neki od oblika grupa u kojima učestvuju menadžeri. Grupe obavljaju mnoge važne zadatke u preduzećima koje pojedinci nisu u stanju da urade. Mnoge kompleksne zadatke mogu da rešavaju samo grupe koje se onda transformišu u radne ili projektne timove. Da bi oni bili efikasni moraju se poznavati osnovna pravila timskog rada ali i dinamika odnosa u grupi odnosno timu. Menadžer koji ne poznaje principe funkcionisanja grupa ne može efikasno da upravlja timom.
Ciljevi grupe mogu biti u skladu sa ciljevima organizacije ali i suprotni njima. Grupe može da deluje na organizacione performanse i pozitivno i negativno zavisno od grupnih ciljeva. Zato menadžer mora da uvažava značaj grupa, da poznaje grupe i da zna kako ih koristiti u cilju unapređenja poslovanja preduzeća...

S A D R Ž A J


1 UVOD 3
2 GRUPA I TIMSKI RAD 4
2.1 Primer grupe 4
2.2 Primer timskog rada 5
3 ZAKLJUČAK 7
4 LITERATURA 7

Referentni URL